Skip to main content

Wat bedoelen we met de Bijbel?

Creabel gaat ervan uit dat de Bijbel het Woord van God is. We hebben het dan in eerste instantie over de canonieke boeken die in het Hebreeuws en het Grieks geschreven werden. Niet alle vertalingen zijn even nauwkeurig; vertalen doe je immers ofwel volgens de letter van de tekst, ofwel volgens de gedachte die geformuleerd wordt.

Daarbij komt nog dat het Hebreeuws niet gemakkelijk te interpreteren is; men heeft ongeveer 800 jaar geen klinkers geschreven. Vanwege dit ongemak is men nadien overgegaan naar het plaatsen van punten om de klinkers aan te geven.

Wanneer Nederlandse of Engelse vertalingen ons met vragen laten zitten, gaan wij terug naar de grondtekst en zien we naar de betekenis volgens Strong of andere taalkundige verklaringen.
Hiermee hebben we het begrip “ Bijbel” min of meer afgebakend.

Maar ook andere oude geschriften zijn bruikbaar.  Als de wereld werkelijk ongeveer 6000 jaar geleden geschapen werd, met intelligente mensen vanaf het begin, dan kan het niet anders dat er meerdere geschriften bruikbaar zijn. Dat heeft zich inmiddels ruim bewezen. Op deze site vind je dan ook referenties naar het niet - canonieke Bijbelboek Henoch, of naar de Joodse geschiedschrijver Josephus. Wie dieper in de materie doordringt, zal allerhande geschiedkundige bewijzen vinden. Dat blijkt ook ruimschoots uit het werk van Robert de Telder, die daarvan regelmatig getuigt op zijn blog (http://bloggen.be/robertdetelder/). 

Kan de Bijbel dienen als basis voor de scheppingstheorie?

Wikipedea:

“Een theorie is een geheel van denkbeelden, hypothesen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. In de wetenschap is een theorie een toetsbaar model ter verklaring van waarnemingen van de werkelijkheid. “

"Theorie." Wikipedia, de vrije encyclopedie. 9 dec 2011, 14:20 (UTC). 9 dec 2011, 14:20

In de Bijbel zijn heel wat denkbeelden, feiten en gebeurtenissen in onderlinge samenhang beschreven. Als zodanig is de Bijbel zeker evenveel waard als theorie in vergelijking met eender welke tekst.

Heeft de Bijbel enige meerwaarde?

Wij hebben de overtuiging dat de Bijbel Waarheid is. Deze overtuiging is gebaseerd op een aantal sterke argumenten.  Het voornaamste is de persoonlijke ervaring die een mens heeft wanneer hij zich afvraagt of God werkelijk bestaat. Indien deze vraag werkelijk uit zijn hart komt, krijgt hij een persoonlijk antwoord van God. Dat is een levensveranderend moment! Dit is zo ingrijpend dat er slechts weinig mensen zijn die deze ervaring gehad hebben en nadien het geloof in God loslaten.

Voor ons, medewerkers van Creabel, komt daar een jarenlange ervaring van onderzoek bij. De meesten van ons hebben een gedegen scholing en industriële loopbaan en dat houdt in dat de vraag over de ware oorsprong van de mens en het leven op aarde een item is dat je achtervolgt bij iedere ervaring met een fysische, scheikundige of biologische  wet. Kortom: een leven van onderzoek naar waarheid. Dat wordt bovendien gestimuleerd door de druk van de media, de scholen en de regering om in de evolutietheorie te geloven. Je wil toch enige zekerheid voor jezelf! 

Het feit dat Creabel nu al meer dan 20 jaar bestaat en zelfs een “vaste” positie in Vlaanderen heeft verkregen, is voor een groot deel te wijten aan de zekerheid die wij verkregen hebben van het feit dat de Bijbel een goed fundament is voor het verklaren van het ontstaan van het heelal, de hemel en aarde, het leven en de mens.

Deze zekerheid wordt nog bevestigd door vele anderen over de hele wereld; het werk van Wiseman neemt hierin een speciale plaats voor ons.

Wiseman was een Brits officier die in de eerste decennia van de 20ste eeuw gelegerd was in het Midden Oosten. Tijdens zijn vrije tijd bestudeerde hij kleitabletten die door de geologen werden opgegraven in de toen pas veroverde gebieden.  Wiseman zag dat de oudste kleitabletten een soort standaard epiloog hadden. Maar deze epiloog kwam hem ook bekend voor: hij wordt verschillende keren in Genesis gebruikt. In de NBG vertaling van 1952 is hij vertaald als “Dit is de geschiedenis van…”

 Het Hebreeuwse woord dat tot deze tekst aanleiding gaf is : "Toledot" (Strong <8435> afbeelding afkomstig van de e-Sword Strong dictionaire)

Verdere analyse door Wiseman leidde tot de volgende teksten die een kleitablet afsluiten :

 • Gen 2:4  Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden.
 • Gen 5:1  Dit is het geslachtsregister van Adam.
 • Gen 6:9  Dit is de geschiedenis van Noach.
 • Gen 10:1  Dit (zijn de nakomelingen) is de geschiedenis der zonen van Noach...
 • Gen 11:10  Dit zijn de nakomelingen van Sem. Toen Sem honderd jaar oud was, verwekte hij Arpaksad, twee jaar na de vloed.
 • Gen 11:27  En dit zijn de nakomelingen van Terach:
 • Gen 25:12  Dit nu zijn de nakomelingen van Ismael, de zoon van Abraham, die Hagar, de Egyptische, de slavin van Sara, Abraham gebaard had.
 • Gen 25:19  Dit is de geschiedenis van Isaak, de zoon van Abraham. ....
 • Gen 36:1  Dit zijn de nakomelingen van Esau, dat is Edom.
 • Gen 36:9  Dit zijn de nakomelingen van Esau, de vader van de Edomieten, op het gebergte Seir.
 • Gen 37:2  Dit is de geschiedenis van Jakob.

 

Deze lijst werd gemaakt door in de grondteksten het woord ‘toledah’ (Strong nr 08435) op te zoeken. Gen 10:32  & Gen 25:13  werden uit de lijst gehaald.

De geschiedenis van Jakob stopt met vers 37:2, maar dit is niet het einde van Genesis. Het overige deel van Genesis is mogelijk niet op een kleitablet overgeleverd.

De kleitabletten zullen via de aartsvaders bewaard en doorgegeven zijn en mogelijk belandden ze uiteindelijk in de Egyptisch bibliotheek van waar Mozes ze samenbracht en het boek Genesis maakte.

Het kleitablet van God

Het zal de aandachtige lezer waarschijnlijk opgevallen zijn dat alle toledots, op 1 na, minstens 1 eigennaam vermelden: de naam van wie het verhaal heeft opgeschreven.  Het eerste kleitablet wijkt hier van af. Dat vermeldt: Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden.

De hemel of de aarde kunnen natuurlijk geen tekst op schrift stellen. En… bij de eerste scheppingsdagen was er geen menselijke getuige. De logische gevolgtrekking is dat we deze tekst moeten toeschrijven aan Hem die het werk uitgevoerd heeft. Als we dan weten dat God op regelmatige basis ‘s avonds in het paradijs kwam om met Adam en Eva te praten, dan is het duidelijk dat het eerste kleitablet van de hand van God kan zijn.

Gen 3:8  Toen zij het geluid van de Here God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, …

 

We hebben bij de theorie van Wiseman één opmerking in verband met het kleitablet van God. In Gen 1 t.e.m. 2:3  wordt consequent de naam “Elohim” (Strong 0430) voor God gebruikt. Vanaf Gen 2:4 wordt “Elohim” echter voorafgegaan door “Yehowa” (Strong 30680). Wat in de NBG vertaald wordt door “Here God”, in de Statenvertaling schrijft men “HEERE God”.

Pas in hoofdstuk 3 wordt terug gewoon “Elohim” gebruikt en wel door de slang, Adam en Eva blijven “Here God” gebruiken.

Met het bovenstaande kunnen we met recht stellen dat de Bijbel een basis kan zijn voor de scheppingstheorie. Voor mensen zoals wij die een vol vertrouwen hebben dat de Bijbel het woord van God is, is dat vanzelfsprekend. Voor ongelovigen is het een bedenksel, net als vele andere theorieën…


Met deze insteek blijkt de Bijbel een zeer goed uitgangspunt te zijn. De stabiliteit van de theorie is ondertussen al decennia lang bewezen. Ze is in harmonie met de natuurkundige en geschiedkundige feiten die de laatste eeuwen zijn bekend geworden. Tot nu toe hebben wij geen weet van bewijzen die aantonen dat deze theorie op enig punt zou falen!

Filosoferen op basis van het kleitablet van God

In deze rubriek vind je artikelen over de eenvoud van het leven in Gods originele schepping. Hoe kan het geweest zijn? En gaan we in het 1000-jarig vrederijk  terug naar bepaalde technieken en technologieën die God voorzien had?

Literatuur

Het werk van Wiseman kan u downloaden vanaf de site www.oude-wereld.nl 

Wiseman: ontdekkingen over Genesis