Skip to main content

www.creabel.org: alles over de schepping op 1 website

Het einde der tijden?

Hoewel ik creationist ben in hart en nieren, heb ik me een tijdje minder met het creationisme bezig gehouden. God had mijn aandacht namelijk een hele tijd verlegd naar wat veel mensen dikwijls noemen “het einde der tijden”. Vanwege mijn religieuze achtergrond lag mijn focus op het boek “Openbaring” of “Apocalyps”. Daar gaat het niet over hoe de wereld geschapen werd,  maar over een zeer bewogen fase in de (toekomende)  loop van de mensheid, die in het Oude Testament profetisch beschreven wordt als “de dag de Heren”. Deze “dag” zou ik nu, na veel (taal)onderzoek, het liefst beschrijven als een periode van oordeel. Bij een oordeel hoort een set van wetten, die de rechtmatige basis vormen voor dat oordeel. En tot mijn verbazing bepaalde God me bij een merkwaardige passage:

 Openbaring 14:6  En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; 7en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.(NBG)

Tot nu toe heeft mijn studie me getoond dat God rechtvaardige mensen zoekt in elke taal en natie en stam en volk op de aardbol. En één van de eigenschappen van die mensen moet zijn dat ze de Schepper van hemel en aarde vrezen. Dit is – volgens dit vers - een eeuwig evangelie – een altijd voortdurende, blijde boodschap. Het is geen uitvindsel van creationisten.

Gelukkig zijn er nogal wat godsdiensten voor wie de Schepper God is. Daarom was ik blij verrast met dit eeuwig evangelie. Het vrezen van de Schepper-God maakt de zaak des te interessanter omdat het hier over een oordeel gaat door de Maker, de rechtmatige Persoon, om te zien of Zijn maaksel beantwoordt aan Zijn wensen . Zijn naam wordt niet genoemd ("god" is geen eigennaam, maar de naam van een ambt), maar wel één van Zijn machtigste daden: de schepping. Op deze manier wordt er geen onderscheid in godsdienst gemaakt, zolang men  de Schepper maar als God herkent.

Jezus heeft het in de Bijbel (Matteus 24 vanaf vers 31) over dit komende oordeel van de mens. In Zijn verhaal worden de mensen gescheiden op basis van hun werken. Daarbij betrekt Jezus zowel het lijden als de liefde en de hulp, geboden aan onze medemens, op Zichzelf.

Mat 25:35  Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, ...

Dat betekent dat God door Jezus zowel het lijden als de goede werken van ieder mens t.o.v. zijn medemens aanvoelt, net zoals wij in ons lichaam van elk deeltje (elke cel) druk, pijn, koude, warmte of aangename streling kunnen voelen. Maar het betekent ook dat God van ons verwacht dat we ten opzichte van ieder mens op aarde, liefde en medeleven betonen.

Als het oordeel daarover gaat, hoeveel belang heeft dan onze theologie, of nog een stap verder: onze geloofsovertuiging? Weinig, want onze vruchten worden geoordeeld, niet de plaats waar we als boom staan of hoe we er als boom uitzien. Die vruchten zijn het gevolg van ons denken. En een deel van de basis voor ons denken wordt door de hierboven geciteerde engel (boodschapper) gegeven. En dat is waar deze site over gaat: We zijn geschapen door God, het Opperwezen, dat niemand rechtstreeks met eigen ogen kan zien, maar wiens bestaan wel blijkt uit de complexiteit en schoonheid van de natuur.  Veel mensen willen hiervan niet weten omdat ze denken dat God hun vrijheid zal benemen. Zo is het echter niet, het is net andersom. Als je leeft op de manier die je Maker heeft voorzien, bespaar je jezelf heel wat problemen. Bovendien maakt het je Maker blij. Deze principes zijn universeel; kijk maar hoe het bij jezelf gaat: als je zelf een fiets zou bouwen en hij rijdt (nog) niet, kan je hem niet gebruiken. Hij is nutteloos en een zorgenkind tot op het moment dat je al zijn functies in orde krijgt of tot je hem bij het oud ijzer gooit als een waardeloze investering van tijd en moeite.

In je eigen leven heb je de kans om van jezelf een bruikbare, bestuurbare, aangename fiets voor je Schepper te maken. Maak daarvan gebruik zodat je niet in de smeltoven van het oud ijzer terecht komt!

En natuurlijk wil God je niet herleiden tot een fiets: Hij heeft veel grotere plannen met je!

Op deze site vind je informatie over hoe we met degelijk onderbouwde wetenschappelijke kennis, bij nader onderzoek, toch telkens weer moeten toegeven dat er een Schepper is. Toeval kan deze wereld en het leven daarop niet voortbrengen, daarvoor is alles veel te complex. En duizenden of miljoenen jaren van evolutie kunnen evenmin enige vooruitgang brengen tenzij er Iemand (of een systeem) is die de ervaring en kennis kan vatten en omzetten om een plan tot uitvoering te brengen. En zo belanden we dan toch weer bij de God, die ons gemaakt heeft.

Geloof in de God die de mensen gemaakt heeft, niet in de god die mensen gemaakt hebben.

                                       Alphonse Karr - Frans schrijver en redacteur van Le Figaro 1808-1890

Wij wensen je veel lees-  en studiegenot, maar vooral een geopende weg waarop je jouw Maker kan leren kennen – en die weg is voor iedereen anders.

rm voorjaar 2019

Wat vind je op onze website?

Creabel gelooft in een schepping in 6 dagen zoals dat beschreven is in de eerste hoofdstukken van Genesis, het eerste boek uit de Bijbel.

Wij doen dat niet zonder reden, op een gegeven moment kwamen wij tot besef dat de evolutietheorie geen bevredigend antwoord geeft op de vragen: ‘Hoe komen wij hier?’ en ‘Wat is het doel van ons leven?’ Het heeft ons verschillende jaren gekost om allerlei theorieën te doorgronden en natuurwetten te bestuderen om voor onszelf een wereldbeeld te scheppen dat in overeenstemming is met de natuurkundige wetten en dat in overeenstemming is met wat de Bijbel ons leert over de schepping.

Op deze site staat je dan ook een berg informatie te wachten. Daar sommigen van ons nu ruim 30 jaar met deze wetenschap bezig zijn, hebben we de artikelen ingedeeld in 3 niveaus: voor beginners, gevorderden en experts.

  1. Eerste kennismaking
  2. Dieper in de materie
  3. Grondvesten
  4. Links
  5. Creabel – wie zijn wij?

Na de eerste inleiding leggen we in 5 stappen de grote lijnen van ons wereldbeeld uit. Vervolgens gaan we dieper in de materie met voorbeelden, theorieën maar ook herhaalbare proeven. Vervolgens gaan we naar de wetenschappelijke basis van het creationisme en tonen we enkele werkpunten voor de huidige wetenschap.

Verder bespreken we ook allerlei randinformatie. Op deze manier proberen we ons wereldbeeld duidelijk en logisch te maken voor ieder die wil weten waarom wij in de schepping geloven.

Wat zijn de grondvesten?

De scheppingstheorie vinden we in de Bijbel. Eigenlijk is het voor de gelovige geen theorie, die gelooft het en punt uit. Als onze Schepper daar niet verder over uitweidt, is dat zijn goed recht en hebben we waarschijnlijk niet veel meer nodig. Aan de niet-gelovigen bieden we deze boodschap van onze Schepper aan als een theorie die in een wetenschappelijke context kan onderzocht worden.

Het is immers, in bepaalde gevallen, goed om wat achtergrond te hebben en de dingen wat beter proberen te begrijpen. Op die manier kunnen we de grootheid en Almacht van God leren kennen. Want, dat is niet voor iedereen even vanzelfsprekend.

Om die reden gaan we terug naar wat er is opgetekend in de Bijbel en vertrekken we van die gegevens om te zien hoe dit te rijmen valt met de wetenschap. Met andere woorden: we proberen uit te vinden hoe God te werk ging.

In de fundamenten bespreken we een aantal natuurkundige processen die volgens ons aan de basis liggen van wat wij op deze wereld zien. We bespreken ook een aantal zaken waar de wetenschap zich nog niet heeft over ontfermd of niet wil over ontfermen! Er blijken nogal wat dingen in de vergeethoek vast te zitten (en daar zijn zaken bij die we kunnen gebruiken!).

Rudi Meekers

De geschiedenis van CreaBel

Het moet ergens omstreeks 1988 of 1989 geweest zijn dat de stichter van Creation Science Ministries in Engeland, Dr. David Rosevear, naar het Limburgse Lummen afzakte om daar een lezing te geven rond Schepping of Evolutie. Dat was voor die tijd een unieke ervaring in Limburg. Internet bestond nog niet, dus alle informatie moest uit boeken komen, zoals het boek van Alfred Rehwinkel: "De Schepping", of van Willem Ouweneel: "De ark in de branding", alsook "De Schepping in 't geding". Een lezing over dit onderwerp was toch wel heel uniek; in die tijd ging dat nog met een overhead-projector en transparanten (weet iemand vandaag nog wat dat is?). Die lezing van Dr. Rosevear heeft mij aangezet tot verder onderzoek omtrent het thema "Schepping of evolutie". Moest iemand vanuit Engeland over dit onderwerp een presentatie geven, om mijn onderzoeksgeest te prikkelen? Ja dus. Ik heb me dan ingeschreven aan de Universiteit van Antwerpen bij de afdeling biologie om daar de cursus Evolutie te volgen en op die manier de twee modellen met mekaar te vergelijken. Welk van de twee kon best de werkelijkheid beschrijven? Het werd voor mij steeds duidelijker, en zo werd in 1991 de vzw CreaBel opgericht: Creationisten in België, met Ferdy Torbijns als voorzitter. Gewapend met een overhead-projector, een pak transparanten, en een maandblad trokken we Vlaanderen door om het ontstaansmodel van de Schepping onder de aandacht te brengen. Best compromitterend, in een wereld die enkel oog heeft voor evolutie. Er werd een "stand" gebouwd waarmee we aan de hand van posters en fossielen (in een plexiglazen bak) conferenties afgingen om het werk en de boodschap van "CreaBel" bekend te maken in die tijd. Honderden locaties hebben we aangedaan, en de lezingen beperkten zich niet enkel tot de veilige omgeving van de Vlaamse kerken, we bereikten ook universiteiten als Diepenbeek (tegenwoordig Universiteit Hasselt), Leuven en het Gentse (!). Ik herinner me ook nog als de dag van gisteren de lezing bij de paters van de abdij Keizersberg in Leuven. Dat leverde uiteraard voldoende stof tot discussies, of in vele gevallen beter omschreven als "vuurwerk".

Het twintigjarig jubileum van vzw CreaBel werd met een conferentiedag gehouden in Zaventem, met lezingen van collega's creationisten uit Nederland. Het aantal lezingen dat door CreaBel verzorgd werd is vanaf die tijd wel sterk gedaald, maar we werden toch nog steeds gevraagd om, vooral voor de jeugd in de christengemeenten, dit onderwerp levendig te houden.

Nu de regelgeving omtrent VZW's behoorlijk zwaarder geworden is hebben we de beslissing genomen de VZW te ontbinden, maar dat belet ons niet om het verhaal van de Schepping verder uit te dragen als de waarheid. En de CreaBel website, voornamelijk door Rudi Meekers in stand gehouden (waarvoor oprechte dank) zal ook, in de mate van het mogelijke, verder blijven verzorgd en up-to-date gehouden worden.

Jos Philippaerts