Skip to main content

www.creabel.org: alles over de schepping op 1 website

Implicaties van een verkeerd geloof

Heeft de mens het recht om kinderen in de moederschoot te doden?

Het geloof in de evolutietheorie geeft  filosofen  een mogelijkheid om zelf over leven of dood te beslissen.


Er is echter een groot probleem: In de wetenschap is er geen enkele theorie die het 165 jaar heeft uitgehouden, om de eenvoudige reden dat de wetenschap de laatste  17 decennia serieuze vooruitgang heeft gemaakt.
Een theorie is een postulaat om een bepaald natuurkundig fenomeen te verklaren. In normale omstandigheden wordt een theorie verworpen als er ook maar 1 argument tegen is. Maar in het geval van de evolutietheorie blijkt de wetenschap de ogen te sluiten en zij die open ogen hebben, belachelijk te maken.  Maar er is nu 165 jaar verstreken sinds het opstellen van die theorie. Zeven generaties gingen voorbij op heel de aarde en niet èèn wetenschapper is in staat geweest om deze theorie  om te zetten in een natuurwet.  Wie dat zou kunnen, zou eeuwige roem verdienen en zijn naam zou nooit meer uit de geschiedenisboeken verdwijnen.


Maar niemand blijkt in staat om deze theorie op enige wijze te bewijzen. De huidige natuurwetten bewijzen zelfs het omgekeerde! Er is een kracht die de tweede wet van de thermodynamica kan overwinnen, zodat de wetten van de fysica en scheikunde  overtreden worden en leven ontstaat wanneer een zaadcel bij een eicel komt.  Daar deze levenskracht de natuurwetten overtreedt, is het per definitie een ‘bovennatuurlijke’ kracht.  En daarmee is een bewijs geleverd van het bestaan van een Kracht of een Schepper die het leven  in stand houdt.  Inderdaad “in stand houdt!” Want terwijl u deze tekst leest, wordt in uw lichaam miljoenenkeer per seconde de tweede wet van de thermodynamica  overtreden …. opdat u zou leven!


Wie is dan de mens die het op zijn geweten zou willen hebben om zichzelf boven de Scheppeer te plaatsen om wettelijk toe te staan dat men dit nieuwe leven (= Zijn werk!) in de moederschoot zonder enige consequentie zou mogen laten stopeen?


De universele rechten van de mens beschrijven het recht van de mens om te mogen leven. De enige wet die momenteel toelaat om een ander mens te doden, is de abortuswet. Door de doodstraf af te schaffen hebben Belgie en Nederland zichzelf als een beschaafd landen geprofileerd. Door de abortuswet is die beschaafdheid nadien beschamend geschaad. Het is nu het moment om wakker te worden en een halt toe te roepen aan het “recht om te doden in de moederschoot!”.


De evolutietheorie heeft nu 7 generaties het denken van de mens besmeurd. Laat ons nu starten met de actieve strijd tegen dit barbaars geloof.


Lees (bestudeer) hier het volledige artikel.

 

Wat vind je op onze website?

Creabel gelooft in een schepping in 6 dagen zoals dat beschreven is in de eerste hoofdstukken van Genesis, het eerste boek uit de Bijbel.

Wij doen dat niet zonder reden, op een gegeven moment kwamen wij tot besef dat de evolutietheorie geen bevredigend antwoord geeft op de vragen: ‘Hoe komen wij hier?’ en ‘Wat is het doel van ons leven?’ Het heeft ons verschillende jaren gekost om allerlei theorieën te doorgronden en natuurwetten te bestuderen om voor onszelf een wereldbeeld te scheppen dat in overeenstemming is met de natuurkundige wetten en dat in overeenstemming is met wat de Bijbel ons leert over de schepping.

Op deze site staat je dan ook een berg informatie te wachten. Daar sommigen van ons nu ruim 30 jaar met deze wetenschap bezig zijn, hebben we de artikelen ingedeeld in 3 niveaus: voor beginners, gevorderden en experts.

  1. Eerste kennismaking
  2. Dieper in de materie
  3. Grondvesten
  4. Links
  5. Creabel – wie zijn wij?

Na de eerste inleiding leggen we in 5 stappen de grote lijnen van ons wereldbeeld uit. Vervolgens gaan we dieper in de materie met voorbeelden, theorieën maar ook herhaalbare proeven. Vervolgens gaan we naar de wetenschappelijke basis van het creationisme en tonen we enkele werkpunten voor de huidige wetenschap.

Verder bespreken we ook allerlei randinformatie. Op deze manier proberen we ons wereldbeeld duidelijk en logisch te maken voor ieder die wil weten waarom wij in de schepping geloven.

Wat zijn de grondvesten?

De scheppingstheorie vinden we in de Bijbel. Eigenlijk is het voor de gelovige geen theorie, die gelooft het en punt uit. Als onze Schepper daar niet verder over uitweidt, is dat zijn goed recht en hebben we waarschijnlijk niet veel meer nodig. Aan de niet-gelovigen bieden we deze boodschap van onze Schepper aan als een theorie die in een wetenschappelijke context kan onderzocht worden.

Het is immers, in bepaalde gevallen, goed om wat achtergrond te hebben en de dingen wat beter proberen te begrijpen. Op die manier kunnen we de grootheid en Almacht van God leren kennen. Want, dat is niet voor iedereen even vanzelfsprekend.

Om die reden gaan we terug naar wat er is opgetekend in de Bijbel en vertrekken we van die gegevens om te zien hoe dit te rijmen valt met de wetenschap. Met andere woorden: we proberen uit te vinden hoe God te werk ging.

In de fundamenten bespreken we een aantal natuurkundige processen die volgens ons aan de basis liggen van wat wij op deze wereld zien. We bespreken ook een aantal zaken waar de wetenschap zich nog niet heeft over ontfermd of niet wil over ontfermen! Er blijken nogal wat dingen in de vergeethoek vast te zitten (en daar zijn zaken bij die we kunnen gebruiken!).

Rudi Meekers

De geschiedenis van CreaBel

Het moet ergens omstreeks 1988 of 1989 geweest zijn dat de stichter van Creation Science Ministries in Engeland, Dr. David Rosevear, naar het Limburgse Lummen afzakte om daar een lezing te geven rond Schepping of Evolutie. Dat was voor die tijd een unieke ervaring in Limburg. Internet bestond nog niet, dus alle informatie moest uit boeken komen, zoals het boek van Alfred Rehwinkel: "De Schepping", of van Willem Ouweneel: "De ark in de branding", alsook "De Schepping in 't geding". Een lezing over dit onderwerp was toch wel heel uniek; in die tijd ging dat nog met een overhead-projector en transparanten (weet iemand vandaag nog wat dat is?). Die lezing van Dr. Rosevear heeft mij aangezet tot verder onderzoek omtrent het thema "Schepping of evolutie". Moest iemand vanuit Engeland over dit onderwerp een presentatie geven, om mijn onderzoeksgeest te prikkelen? Ja dus. Ik heb me dan ingeschreven aan de Universiteit van Antwerpen bij de afdeling biologie om daar de cursus Evolutie te volgen en op die manier de twee modellen met mekaar te vergelijken. Welk van de twee kon best de werkelijkheid beschrijven? Het werd voor mij steeds duidelijker, en zo werd in 1991 de vzw CreaBel opgericht: Creationisten in België, met Ferdy Torbijns als voorzitter. Gewapend met een overhead-projector, een pak transparanten, en een maandblad trokken we Vlaanderen door om het ontstaansmodel van de Schepping onder de aandacht te brengen. Best compromitterend, in een wereld die enkel oog heeft voor evolutie. Er werd een "stand" gebouwd waarmee we aan de hand van posters en fossielen (in een plexiglazen bak) conferenties afgingen om het werk en de boodschap van "CreaBel" bekend te maken in die tijd. Honderden locaties hebben we aangedaan, en de lezingen beperkten zich niet enkel tot de veilige omgeving van de Vlaamse kerken, we bereikten ook universiteiten als Diepenbeek (tegenwoordig Universiteit Hasselt), Leuven en het Gentse (!). Ik herinner me ook nog als de dag van gisteren de lezing bij de paters van de abdij Keizersberg in Leuven. Dat leverde uiteraard voldoende stof tot discussies, of in vele gevallen beter omschreven als "vuurwerk".

Het twintigjarig jubileum van vzw CreaBel werd met een conferentiedag gehouden in Zaventem, met lezingen van collega's creationisten uit Nederland. Het aantal lezingen dat door CreaBel verzorgd werd is vanaf die tijd wel sterk gedaald, maar we werden toch nog steeds gevraagd om, vooral voor de jeugd in de christengemeenten, dit onderwerp levendig te houden.

Nu de regelgeving omtrent VZW's behoorlijk zwaarder geworden is hebben we de beslissing genomen de VZW te ontbinden, maar dat belet ons niet om het verhaal van de Schepping verder uit te dragen als de waarheid. En de CreaBel website, voornamelijk door Rudi Meekers in stand gehouden (waarvoor oprechte dank) zal ook, in de mate van het mogelijke, verder blijven verzorgd en up-to-date gehouden worden.

Jos Philippaerts