Skip to main content

Bij de tijdslijn kan je een aantal gebeurtenissen vinden die hun impact hebben op de aardkorst. De belangrijkste hierbij is de zondvloed, waarvan we denken dat de fysische oorzaak een komeetinslag is (of een reeks komeetinslagen). Daarop volgt de continentenverschuiving, die, niet zoals in de evolutietheorie met een constante snelheid gaat, maar wel met een sterke versnelling begint. Dit gebeurt mogelijk onder invloed van de bewegingen in de aardkern door de zware komeetinslag die aan de basis van de zondvloed ligt. Daarna neemt de snelheid van de continentendrift geleidelijk af. Dit, gecombineerd met de pogingen van Mars om in ons zonnestelsel te komen, geeft aanleiding tot een geologisch woelige periode in de geschiedenis van de aarde. Hieronder vindt u dan een theorie over het ontstaan van de verschillende aardlagen gezien in het licht van bovenstaande gebeurtenissen.

De tekst en afbeeldingen zijn afkomstig van Jan Rein Dewit die samen met Hans Hoogerduyn en nog een aantal anderen, het boek "Zoeken naar de Zondvloed " hebben geschreven. Zie hier: https://www.digibron.nl/search/detail/012dbd2b68ebaf904e731aab/speuren-naar-sporen-van-zondvloed/0

Heel kort gaat het als volgt:

  1. God schept de aarde met een redelijk uniforme bodem: het Pre Cambrium.
  2. De eerste catastrofe is de zondvloed, die de oorzaak is van tal van aardlagen
  3. Een aantal andere kleinere geologische evenementen voegen nog lokale vervormingen toe
  4. De continentale drift, die een gevolg is van de zondvloed, zorgt voor een aantal vervormingen op wereldvlak

Nu het woord aan Jan Rein Dewit en Hans Hoogerduijn:

Verschil Europa - Amerika

Het eerste schema bevat de volgorde van de geologische tijdperken, het voorkomen van inslagkraters van meteorieten daarin en de bijbehorende Paleo-zeespiegel. De laatste kolom geeft een Bijbelse interpretatie. LET WEL, dit is de interpretatie van Europese creationisten. Bij hen/ons ligt de grens tussen post en pre- zondvloedlagen in het Perm. In Amerika (bij de Engelstalige creationisten) lag dat vanouds bij het begin van het Kwartiair, maar dat is met veel discussie nu gedaald naar ongeveer het Eoceen in het Tertiair. (Ze zakken nog wel even door denk ik..... :-) )

Verband met de leeftijd van de mensen

Hieronder staat een plaatje waarin de geologische kolom op z'n kant staat en waarin het leeftijdsverval uit de Bijbel in de tijd tussen de Zondvloed en de Exodus zijn geplaatst. Aangezien wij de laatste zondvloed afzettingen in het Perm plaatsen en de tijd van de aardsvaders tot aan de Exodus in de IJstijd plaatsen heb ik dat leeftijdsverval uitgesmeerd vanaf het Perm tot aan het Kwartiair.

Opmerkelijk is te zien dat er in dat tijdsinterval drie grote bombardementen uit de ruimte zijn geweest. Perm, Trias/Jura en Krijt/Tertiair. Verder zien we dat de leeftijden van de aartsvaders niet geleidelijk minder worden, maar in stappen naar beneden klappen. Van zeg maar 950 voor de vloed, een leeftijd die Noach ook nog haalde, naar 600, 450, 200, 135, 70/80. Wij linken dat mede aan die bombardementen waardoor periodiek alles op z'n kop werd gezet en het voor mens en dier niet beter werd. Merk vooral op dat tussen Heber en zijn zoon Peleg een opmerkelijke trendbreuk plaatsvindt. Van gemiddeld 450 naar gemiddeld 200 jaar. Als we de geslachten evenredig over de aardlagen verdelen dan valt Peleg precies na de trendbreuk eind Krijt. Tectonisch valt dat samen met de grootste continenten drift. Wellicht dat daar dus de verwijzing in de Bijbel (Genesis 10:25) (mede) op slaat. Ik zeg mede omdat er waarschijnlijk ook een verwijzing in zit naar de verdeling van de aarde door de spraakverwarring bij Babel. Dat hoeft natuurlijk niet in tegenspraak te zijn met een letterlijke verdeling van de aarde doordat de continenten uiteen gingen. Sterker nog, misschien hebben die twee wel met elkaar te maken? 

Geokolom Paleozoïcum

Geokolom Paleozoïcum = zondvloedafzettingen, wereldwijd, ontzettend groot, geen sporen van erosie, bioturbatie, hardgrounds etc

Geokolom Mesozoïcum

Geokolom Mesozoïcum = vloed-, wind- en rivierafzettingen, niet wereldwijd, maar in speciale biotopen, laaglanden, rivierlanden en kustgebieden, veel verschijnselen die in eerdere lagen niet aanwezig waren.

Geokolom Kaenozoïcum

Geokolom Kaenozoïcum = ijstijdafzettingen

Samengevat

De zogenaamde bombardementen uit de ruimte kunnen te maken gehad hebben met de invoeging van Mars in ons zonnestelsel. In elk geval lezen we in de Bijbel over een aantal geologische evenementen en hun gevolgen, die overeenkomen met geologische verschijnselen. Men heeft bijvoorbeeld alle grote inslagkraters in kaart gebracht en deze in de juiste geologische laag geplaatst. Vanuit deze gegevens is bovenstaande mogelijke verklaring tot stand gekomen.

Creationisten vechten dus niet de geologische kolom op zich aan. Dat is immers een realiteit. Wat we wel doen, is er andere data aan vasthangen en andere oorzaken aanreiken. Feit is dat we voorbeelden hebben van geologische proeven zowel op labo schaal als op schaal 1/1.