Skip to main content

De zestien kleinzoons van Noach

Genesis 8:14 In de tweede maand, op de zevenentwintigste dag der maand, was de aarde droog. 15 En God sprak tot Noach: 16 Ga uit de ark, gij en uw vrouw en uw zonen en de vrouwen uwer zonen met u;
Toen Noach en zijn familie uit de ark stapten waren ze de enige mensen op aarde. De drie zonen van Noach: Sem Cham en Jafet zouden met hun vrouwen de hele aarde herbevolken. Van de kleinzoons van Noach worden er zestien genoemd in Genesis 10.
God heeft in Zijn woord vele bewijzen gegeven die bevestigen dat deze zestien kleinzoons wel degelijk hebben geleefd, dat hun namen die in de bijbel zijn opgetekend juist zijn, en dat ze na de spraakverwarring vanuit Babel over de gehele wereld uitzwierven uitgegroeid zijn tot de bekende antieke volken.
De eerste generatie na de zondvloed werd zeer oud, sommige van deze mensen overleefden hun kinderen, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen. Dit maakte hen speciaal: de zestien kleinzoons van Noach werden de hoofden van familieclans die enorme gebieden bestreken
Er gebeurden verschillende zaken:
      1. Mensen in een bepaald gebied noemden zichzelf naar hun gemeenschappelijke voorouder.
     2. Ze noemden het land, de hoofdstad of de hoofdrivieren naar die persoon.
    3. Sommige van deze volken gingen hun voorouder aanbidden als een (af)god. Zo werd de langlevende voorouder een afgod naar wie ze zelf genoemd werden.
Dit betekent dat er in deze vorm heel wat bewijzen zijn te vinden.

**********************

Bijzonder is het dat deze geschiedkundige feiten worden ondersteund door het DNA in de mitochondriën dat enkel via de moeders wordt doorgegeven. Omdat Noach de zondvloed overleefde samen met zijn vrouw,  drie zonen en hun vrouwen, kunnen we veronderstellen dat zijn kleinzonen een monogaam huwelijk aangingen met hun neven en nichten.
De Bijbel leert ons dat de zonen van Gomer,  zelf zoon van Jafet,  richting Europa trokken na de Babylonische spraakverwarring.
We laten even het woord aan Wikipedia:

“Omdat mtDNA (mitochondriaal DNA) relatief stabiel blijft in de menselijke bevolking gedurende duizenden jaren, werd er een uitgebreid onderzoek verricht achter deze biologische afdruk. In een van de extragene zones van het mtDNA ligt een stukje waar relatief veel, in tegenstelling tot de traagheid van de evolutie, mutaties voorkomen. Dit stukje wordt gebruikt om verschillen tussen verschillende stalen mtDNA te vergelijken. Zo'n afwijking of mutatie komt gemiddeld eens per 10.000 jaar voor en wordt gebruikt om een rechtstreekse vrouwelijke lijn tot in onze tijd te trekken: hoe meer afwijkingen des te ouder het gen.
Na grondig onderzoek met stalen van tienduizenden Europeanen bleek dat deze bijna perfect uiteenvielen in zeven groepen. Dit wil zeggen dat bijna alle Europeanen afstammen van slechts zeven vrouwen: "de zeven dochters van Eva".
Onderzoeken naar deze stambomen zijn een uitstekend middel voor het reconstrueren van de geschiedenis van de mens (het ontstaan en de verspreiding van de allereerste mensen).”

BronL https://nl.wikipedia.org/wiki/Mitochondrion#Stamboomonderzoek_bij_mensen
Permanente koppeling:
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitochondrion&oldid=63901844#Stamboomonderzoek_bij_mensen

We kunnen deze onderzoekers, die in evolutie geloven, niet kwalijk nemen dat ze met hun tijdrekening wat de mist ingaan. De zonen van Noachs kleinzoon Gomer en hun vrouwen die in dit artikel “dochters van Eva” genoemd worden, moeten wij situeren rond de 23ste eeuw voor Christus. (Robert De Telder KRONOS II - Hoofdstuk 13 - De eerste machthebbers )
Askena zoon van kleinzoon Gomer, werd geboren in 1654 AM en stierf op 363-jarige leeftijd.  (Gen. 10: 3 - 1Ch 1:6 )

 

Toch nog even opmerken dat deze zogenaamde ‘dochters van Eva’  volgens onze gegevens samen maximaal 3 oma’s hebben gehad.  Iets wat toch ook in het mtDNA moet te zien zijn?

**********************


De stamboom van Noach t.e.m. zijn kleinzoons.

 

De zeven zonen van Jafet

Genensis 10:1-2 Dit zijn de nakomelingen der zonen van Noach: Sem <08035>, Cham <02526>, en Jafeth <03315>; hun werden namelijk zonen geboren na de vloed. De zonen <01121> van Jafeth <03315> zijn: Gomer <01586>, en Magog <04031>, en Madai <04074>, en Javan <03120>, en Tubal <08422>, en Mesech <04902>, en Thiras <08494>.

 

Gomer

De eerste kleinzoon van Noach die genoemd wordt is Gomer <01586>. Ezechiel lokaliseert de afstammelingen van Gomer en diens eerste zoon Togarma <08425> in het noorden (Ez 28:6)
In Turkije is een streek die in de tijd van het nieuwe testament Galatië genoemd werd. De Joodse historicus Flavius schrijft dat de mensen die daar woonden de Galaten (of Gauls) noemden in zijn tijd, maar voordien de Gomernieten genoemd werden.1
Dit volk migreerde verder westwaarts tot wat nu Spanje en Frankrijk is. Frankrijk werd een lange tijd Gallië genoemd. Het noordwesten van Spanje wordt ook nu nog Galicia genoemd (Het stuk ten noorden van Portugal).
Sommige Gomerieten emigreerden naar Wales. Een historicus van Wales, J.Davi,s spreekt over een traditional Wales verhaal dat de 'afstammelingen van Gomer' landden op het Britse eiland vanuit Frankrijk, ongeveer 300 jaar na de vloed'2_

Andere leden van hun clan vestigden zich onderweg, o.a. in Armenië.
Gen 10:3 En de zonen <01121> van Gomer <01586> zijn: Askenaz <0813>, en Rifath <07384>, en Togarma <08425>.
De Encyclopedia Brittanica vertelt ons dat de Armeniërs traditioneel beweren afstammelingen van Toharama en Askenaz te zijn. Het oude Armenië strekte zich uit tot in Turkije, De naam Turkije zou overigens afkomstig zijn van Toharama. Andere Gomerieten migreerden naar Duitsland. Ashkenaz is nog steeds het Hebreeuwse woord voor Duitsland.

Magog

De tweede kleinzoon van Noach is Magog. Volgens Ezechiël leefde Magog in de noorden (Ez 38:15, 39:2). Josephus schrijft dat degenen die hij Magogieten noemt, door de Grieken de Skythen genoemd werden. Volgens de Encyclopedia Brittanica was 'Skytië' de oude naam voor de streek die zich gedeeltelijk over Roemenië en de Oekraïne uitstrekt.

Madai

De volgende kleinzoon van Noach is Madai. Tesamen met Elam, de zoon van Sem, is Madai de voorouder van de huidige Iraniërs. Volgens Josephus werden de afstammelingen van Madai de Meden genoemd. Telkens er in de bijbel over de Meden gesproken wordt, wordt het woord Madai gebruikt. <04074> <04075> <04076>
Na de regering van Kores <03566> worden de Meden steeds in een adem met de Perzen genoemd. (Dan. 6:8, 12, 15) Later noemde men ze eenvoudig de Perzen en in 1935 noemen ze hun land Iran. De Meden hebben ook India bevolkt.

Jawan (Javan)

De volgende kleinzoon van Noach is Jawan. Jawan is het Hebreeuwse woord voor Griekenland. Het woord komt 11x voor in de bijbel en is 4x daarvan vertaald als Griekenland. O.a. wanneer Daniel refereert naar de koning van Griekenland (Dan 8:21) , staat daar letterlijk de koning van Jawan.
Ge 10:4 En de zonen <01121> van Javan <03120> zijn: Elisa <0473>, en Tarsis <08659>; de Chittieten <03794> en Dodanieten <01721>.
De vier zonen van Jawan hebben allen 'connecties' met Griekenland.

Elisa

0473 ‭השילא‭ ‘Eliyshah,   eigennaam‭
‭‭‭‭‭‭Elisa  = "God van de komende"‭
‭‭1) nakomeling van Noach, zoon van Javan; misschien de voorvader van de Aeoliërs‭


De Aiolieten zijn een volk dat leefde in Griekenland (o.a. Thessalonica). (Grote Nederlandse Larousse encyclopedie)
De Elyshanen waren een antiek Grieks volk dat waarschijnlijk zijn oorsprong vindt in Elishah.(?)
Elis is de naam van een stad en een landstreek in Griekenland. (Grote Nederlandse Larousse encyclopedie)

Tarsis

08659 ‭שישרת‭ Tarshiysh,   plaatsnaam, eigennaam‭ ‭‭waarsch. zelfde stam als 08658 als de streek waar de steen wordt gevonden, of het tegendeel; TWOT-2547‭
‭‭‭Tarsis of Tharsis  = "geelkleurige jaspis"‭
‭‭1) zoon van Javan‭
‭‭2) Benjaminiet, zoon van Bilhan‭
‭‭3) een van de wijze mannen in de nabijheid van koning Ahasveros van Perzië‭
‭‭4) Fenicische stad in een ver-verwijderd deel van de Middellandse Zee, waar de profeet Jonas trachtte heen te vluchten‭
‭‭   1a) juiste ligging onbekend, maar waarsch. op Cyprus of in Spanje‭
‭‭5) stad in de buurt van de Rode Zee en vandaar te bereiken, waarheen de sche- pen die te Ezion-geber aan de Gof van Elam waren vervaardigd konden zeilen‭.

De Chittieten

03794 ‭יתכ‭ Kittiy of   ‭ייתכ‭ Kittiyiy,   bn‭
‭‭‭van niet voorkomende naam, aanduidend Cyprus (slechts in mv.)‭
‭‭‭Chittieten  = "kneuzers"‭
‭‭1) algemene benaming voor alle eilandbewoners van de Middellandse Zee‭
‭‭2) nakomelingen van Jawan, de zoon van Jafeth en kleinzoon van Noach‭

Volgens de Encyclopedia Brittanica is Kiittim de bijbelse naam voor Cyprus,
volgens de Grote Nederlandse Larousse encyclopedie is de oudste bekende naam Alasia, volgens Strong is de term Kittim een algemene naam voor de eilandbewoners uit de Middellandse zee.

De Dodanieten

De Grieken aanbaden Jupiter onder de naam Jupiter Dodanaeus, dit is mogelijk een referentie naar de vierde zoon van Javan, waarbij Jupiter zou afgeleid zijn van Japheth. Zijn orakel was te Dodena, de hoofdstad van de Dodanieten uit Gen 10:4(?).

Tubal

De volgende is Tubal. Ezechiël noemt hem samen met Gog en Meshech (Ez. 39:1). Tiglat Pilezer I, koning van Assirië rond 1100 v Chr. spreekt over de afstammelingen van Tubal als e Tubali.
Josephus noteerde hun naam als Thobalieten, die later bekend werden als de Iberiërs. Hun land werd door de Romeinen Iberia genoemd, nu Iberië, en bestrijkt het gebied van de voormalige Sovietstaat Georgia, welks hoofdstad tot op vandaag de naam Tubal of Tbilisi draagt. Van daar uit is het volk over de Kaukasus getrokken en noordwest gemigreerd. Daarbij gaven ze hun naam aan de rivier Tobol en de stad Tobolsk (58.15N,68.12E).

Meshech (Mesech)

Meshech, de naam van de volgende kleinzoon van Noach is de oorspronkelijke naam van Moskow. Moskow is de naam van de hoofdstad van Rusland en van de streek rond de stad. Tot op vandaag draagt, een gedeelte, het Meshchera Laagland, nog steeds de bijna onveranderde naam van de kleinzoon van Noach.

Tiras (Thiras)

Volgens Josephus werden de afstammelingen van Tiras de Thirasenen genoemd. Die naam werd door de Grieken tot Thraciers omgevormd. Ze bewonen de streek Thracië (Thraike in het Grieks) Trhacië strekte zich uit van Macedonië in het Zuiden, tot aan de Donau in het Noorden en de Zwarte Zee in het Oosten. Dit is ongeveer de streek waar later Joegoslavië zou zijn.
Het Wereldboek Encyclopedia zegt ons: Het volk Thracië waren wilde Indo-Europeanen, die hielden van oorlog en plunderen. Tiras werd aanbeden door zijn afstammelingen als Thuras of Thor, de god van de donder.

 

De vier zonen van Cham

Nu volgen de vier zonen van Cham: Gen 10:6 En de zonen <01121> van Cham <02526> zijn: Cusch <03568> en Mitsraim <04714>, en Put <06316>, en Kanaan <03667>.
De nakomelingen van Cham leven hoofdzakelijk in zuidwest Azie en Afrika. De bijbel refereert dikwijls naar Afrika als het land van Cham. (Psalmen 105:23, 27, 106:22)

 

 

Kus (Cush)

De naam Cush (Kus in de NBG) is het Hebreewse woord voor Ethiopië (van Aswan tot Khartoum). Zonder uitzondering is het Hebreeuwse woord dat met Ethiopië is vertaald, steeds het woord Cush. Dit is zo in de King James vertaling, de NBG en de Statenvertaling (waar men over de Moren en het Morenland spreekt).
Josephus schreef de naam als Chus en zegt dat de Ethiopiërs 'zelfs tot op de huidige dag, door zichzelf en de Aziaten de Chusieten genoemd werden'.

Mizraim (Mitsraim)

De volgende kleinzoon van Noach die genoemd wordt is Mizraim. Mizraim is het Hebreeuwse woord voor Egypte. Het woord Mizraim komt 681x voor in de bijbel en is op 4x na vertaald met Egypte of een afgeleide daarvan, die 4 andere keren is het woord simpelweg Mizraim gebleven.
Maar niet enkel de Israëlieten gebruikte dit woord: Gen 50:11 Toen de inwoners van het land, de Kanaanieten, de rouw op de Doornen-dorsvloer zagen, zeiden zij: Dit is een zware rouw der Egyptenaren; daarom gaf men daaraan de naam Abel-misraim, dat aan de overzijde van de Jordaan ligt.
Het land Abel-Misraim draagt hierbij duidelijk de naam van de kleinzoon van Noach. Vrij vertaald is dit 'weide van Egypte'.

Put

Put, de naam van de volgende kleinzoon van Noach, is het Hebreeuwse woord voor Lybië. Het wordt in de Statenvertaling 4x met Put en 3x met Lybië vertaald. Er is echter nog een tweede woord dat met Lybië vertaald wordt: <03864>. De vroegere rivier Phut was in Lybië. Tegen de tijd van Daniel was de naam veranderd tot Lybië (Dan 11:43). Volgens Josephus was Phut de grondlegger van Libia en hij noemde de inwoners naar zichzelf en Phutieten.

Kanaan (Canaan)

De naam van de volgende kleinzoon van Noach , is de Hebreeuwse naam voor de streek die later door de Romeinen Palestina zou genoemd worden. Dit is het Moderne Israël en Jordanië.
Hier moeten we even kort de nakomelingen van Cham onder de loep nemen:
Gen 10:13 En Mitsraim <04714> gewon <03205> (8804) de Ludieten <03866>, en de Anamieten <06047>, en de Lehabieten <03853>, en de Naftuchieten <05320>, 14 En de Pathrusieten <06625>, en de Casluchieten <03695>, van <04480> waar <0834> <08033> de Filistijnen <06430> uitgekomen zijn <03318> (8804), en de Caftorieten <03732>. 15 En Kanaan <03667> gewon <03205> (8804) Sidon <06721>, zijn eerstgeborene <01060>, en Heth <02845>, 16 En den Jebusiet <02983>, en den Amoriet <0567>, en den Girgasiet <01622>, 17 En den Hivviet <02340>, en den Arkiet <06208>, en den Siniet <05513>, 18 En den Arvadiet <0721>, en den Tsemariet <06786>, en den Hamathiet <02577>; en daarna <0310> zijn de huisgezinnen <04940> der Kanaanieten <03669> verspreid <06327> (8738).
Uit deze tekst is het duidelijk dat uit de nakomelingen van Mizraim een aantal volken zijn ontstaan. We zien de namen van de Filistijnen, de Amorieten, de steden Sidon en Jebus, de oude naam van Jeruzalem (Richt 19:10). Heth is de aartsvader van de Hetieten.
De belangrijkste nakomeling van Cham is Nimrod de man die het rijk van Babylon opbouwde, maar ook Erek, Akkad en Kalne, in het land Sinear..(Gen 10:10) zijn nakomelingen van Cham.

 

De vijf zonen van Sem

Tot slot komen we aan de zonen van Sem:Gen 10:22 Sems <08035> zonen <01121> waren Elam <05867>, en Assur <0804>, en Arfachsad <0775>, en Lud <03865>, en Aram <0758>.

Elam

Elam is de oude naam voor Perzië, wat de oude naam is voor Iran. Tot de tijd van Kores <03566> werd het volk de Elamieten genoemd, ook in nieuw testamentische tijden gebeurde dit van tijd tot tijd. Volgens Strong waren de Elamieten de inwoners van een streek ten zuiden van de Perzische Golf die Elymais genoemd werd. Dit maakt dat de Perzen nakomelingen zijn van Elam de zoon van Chem en Madai de zoon van Japhet (zie hoger).
Wetenswaardig is dat het Arisch ras, dat Hitler wou bekomen, niet zo puur is als Hitler wel dacht. De term 'Arisch' beduidt een gemengde lijn voortkomende van de Semieten en de Japhetieten.

Assur

Assur is het Hebreeuwse woord voor Assyrië, dit was een van de grote rijken uit de antieke wereld. Elke keer dat dit woord voorkomt in het oude testament wordt het vertaald met een afgeleide van Assyrië.
Assur werd aanbeden door zijn nakomelingen. Josephus zegt ons: 'Inderdaad, zolang Assyrië bestond, dat is tot 612 voor Chr. zijn de verslagen van de gevechten, diplomatische zaken en vreemde verslagen gelezen ten aanhore van zijn beeld; elke Assyrische koning beweerde dat hij gekroond was met de expliciete toelating van de geest van Assur.'

 

Arfachsad

Arfachsad is de kleinzoon van Noach die in de stamboom van Jezus vermeld staat. (Lu 3:36) verder wordt hij in de Bijbel niet persoonlijk vermeld als stichter van één of ander groot volk. Maar Arfachsad was de vader van Selah en deze was de vader van Heber. (Gen 10:24) En Heber (volgens de NBG 'Eber') is de man naar wie de Hebreeuws zijn genoemd!
Josephus noemt Arfachsad als stichter van de Chaldeeën en volgens de Bijbel vertrekt Abraham acht generaties later uit Ur der Chaldeeën, een stad die enkele jaren geleden werd herontdekt. Men vond er tekenen van een zeer hoge levensstandaard.

Lud

De naam 'Lud' komt maar enkele keren voor in de Bijbel, éénmaal wordt deze naam uit het Hebreeuws< 03865> vertaald door Lydiërs, volgens Strong is dit een volk dat leefde in Noord Afrika.

Aram

De laatste kleinzoon van Noach die we onder de loep nemen is niet de minste! Het Hebreeuwse woord dat in Gen 10:22 met zijn naam vertaald wordt, komt maar liefst 132 keer voor in de bijbel in 116 verzen! Degenen die de Bijbel redelijk goed kennen zullen dit met verbazing lezen. De reden is simpel: het is niet Aram die de hoofdrol in deze verzen speelt, maar zijn nageslacht. In de NBG vertaling spreekt men van de Arameeërs, in de Statenvertaling van Syriërs.

Besluit.

De dorre Bijbelse geslachtsregisters openbaren ons na nader onderzoek een ongelofelijke hoeveelheid gegevens die door iedereen geverifieerd kunnen worden. Het wordt bijna onmogelijk om deze gegevens te negeren en de zondvloed als een kinderlijk verhaal van de hand te doen!

 

Referenties

Vertaling van de Bijbelse namen volgens Strong en Thayer.

Josephus: Complete Works. Kregal Publications, Grand Rapids Michigan. 'Antiquitities of the Jews 1:6:1 (boek 1, hoofdstuk 6, sectie 1)

J. Davis: History of the Walsh Baptist from Year 63 to 1770 Baptists Aberdeen, Mississippi. p 1, 1976