Gelovig dus creationist?


Inleiding

Op school en in de media leert men dat het universum, het leven en ook de mens ontstaan is door evolutie met als beginpunt de big-bang.

In de bijbel daarentegen leer je dat God de hemel (o.a. het universum) en de aarde schiep in 6 dagen.

Dit geeft dikwijls aanleiding tot conflicten in je eigen denken of, met mensen om je heen die menen dat geloof niets met wetenschap kan te maken hebben. Maar wat is de waarheid en … heeft het conflict reden tot bestaan? Als christen ben je meestal hoofdzakelijk geïnteresseerd in het kennen van God en in het onderscheiden van de waarheid omtrent Zijn persoon.

God openbaart Zich in hoofdzaak op 3 manieren. Ten eerste door Zijn Woord, ten tweede door Zijn schepping en ten derde door persoonlijke openbaring.

Door Zijn woord: Joh 5:39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen,

Door de schepping: Ro 1:20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.

Door persoonlijke openbaring: Jezus zegt: 'Zoekt en gij zult vinden". Vraag aan God om Zichzelf aan u te opennbaren en Hij zal het doen!

Echte waarheid en echte bewijzen zullen steeds (ook in de wetenschap) naar Jezus wijzen! Deze uitspraak roept bij u waarschijnlijk de nodige vraagtekens op, maar indien u, in de wetenschap, enkel voortgaat op zaken die bewezen kunnen worden (=waarheid) dan zal u uiteindelijk deze uitspraak moeten beamen.

Het is de bedoeling om u door de hieronder volgende uiteenzettingen op die weg te helpen. Gezien de grote verscheidenheid aan disciplines in de wetenschap is onze site per definitie onvolledig, maar wij hopen de lezer met dit werk er toe aan te zetten om elke informatie die op hem afkomt met een andere manier van denken te evalueren. We moeten leren onderscheid maken tussen feiten en veronderstellingen. Ieder kan dit voor zichzelf doen op zijn eigen werkterrein of in zijn eigen interesseveld.

Al wat nodig is om dit onderscheidingsvermogen te verkrijgen is interesse; indien we wijsheid te kort komen zal God ons die geven als we Hem er om vragen.

 

Waarom je als christen met de schepping bezig houden?

God wil dat we ons kunnen verantwoorden.

1Pe 3:15* Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze,

Col 4:6* Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.

Het Woord van God leert ons dat we iedereen een juist antwoord moeten kunnen geven, dit zowel van de hoop die in ons is, dan van de waarheid die God ons openbaart.

De bijbel leert ons een aantal zaken die in tegenstrijd (zouden) zijn met de wetenschap en daarom gaan wij, als leken in de wetenschap, dikwijls vragen over de schepping en over het ontstaan van de wereld uit de weg. We veronderstellen dan dat de materie van het ontstaan van de wereld wel juist zal uitgelegd zijn door de wetenschappers, en dat deze materie toch te moeilijk is om door de man in de straat begrepen te worden. We ontwijken die vragen en roepen hierdoor dikwijls nog meer problemen (voor onszelf en voor niet gelovigen rondom ons) op.

Indien u een bewust christen wil zijn, moet u ook uw eigen mening over de schepping onderbouwen. God wil dit zo: je kan bijna 300 verzen in de bijbel vinden die rechtstreeks met de schepping te maken hebben; dit geeft aan hoe belangrijk dit onderwerp voor God is. Deze verzen zijn te vinden in bijna alle boeken van de bijbel en ze worden soms in één adem aangehaald met de fundamenteelste zaken van ons geloof. Willen we rekenschap kunnen geven van ons geloof, dan moeten we op zijn minst op de hoogte zijn van het bestaan van wetenschappelijke feiten en theorieén die niet in tegenspraak zijn met het woord van God en waarmee net zo goed een sluitende theorie i.v.m. het ontstaan van de wereld kan gebouwd worden.

Zonder Mozes te geloven kan je Jezus niet geloven.

Deze uitspraak komt van Jezus zelf:

Joh 5:46-47 Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven. Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven?

Dit lijkt kras, doch het heeft te maken met geloof. We kunnen met ons verstand wel aannemen wat Jezus zegt, maar we kunnen enkel door te geloven de werken van Jezus extrapoleren op ons eigen leven. Indien we niet geloven dat de Drievuldigheid de Schepper is van hemel en aarde, dan doen we afbreuk aan de kracht en de majesteit van die Goddelijke Drievuldigheid. Ook ondermijnen we daarmee rechtstreeks ons geloof.

Indien je de eerste bladzijden van de Bijbel niet gelooft, wat ga je dan wel geloven? Er blijft niets over dan zelf de lijn tussen 'wel' of 'niet' geloofwaardig te trekken; deze lijn is erg onderhevig aan persoonlijke meningen en ervaringen. Daarbij komt dat de werken van Jezus helemaal geen wonderen zouden zijn indien ze verklaarbaar zouden zijn met onze kennis. We moeten beseffen dat God een oneindig groot en machtig God is. Zijn werken zijn ondoorgrondelijk, Zijn kracht is onbeperkt en juist dat komt tot uiting in het scheppingsverhaal.

Hoe beter je God kent, hoe gemakkelijker je Hem kan begrijpen.

Matt. 22:2-5 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.

 

Waarom gingen de genodigden niet in op het voorstel? Ze vonden hun eigen werk belangrijker dan het feest. Maar indien ze de uitnodigende Koning en Zijn Zoon goed zouden kennen, hadden ze niet getwijfeld om op de uitnodiging in te gaan. Meer nog: indien ze de grootheid almacht en kracht van de Koning hadden gekend, dan zou men zeker benieuwd geweest zijn welke spektakels er te zien zouden zijn. Indien God reeds zulk een onvoorstelbaar knap werk heeft geleverd met de huidige schepping, waarvan trouwens in onze tijd niet meer alle glorie zichtbaar is, hoe overbluffend zal dan de omgeving zijn waarin God ons zal ontvangen bij de bruiloft die hij geeft?

Daarom: onderzoek de schepping, verwonder u over de ingenieuze opbouw en de inventieve ideeën die de Schepper heeft gebruikt om onze leefwereld tot stand te brengen.

 

Laat u niet afschrikken door de moeilijke redeneringen van sommige wetenschappers, wanneer ze trachten God weg te redeneren: Hos 14:9 Want de wegen des Heren zijn recht: rechtvaardigen wandelen daarop, maar overtreders struikelen er.

 

Vervolg je reis en ga naar "De Theorie onder de loep"

To top