Creationisme en psychologie


Inleiding

De mens heeft een heel bevoorrechte plaats in de schepping. Hij is de kroon op het scheppingswerk, ik denk zelfs ook het doel van de schepping.

In de hof van Eden kwam God dagelijks in de avondkoelte een wandeling maken om een praatje te doen met Adam en Eva. God had de mensen immers geschapen om met hen een relatie te hebben en om Zijn liefde ten opzichte van Zijn schepsels te uiten. Maar toen gebeurde er iets waardoor Adam en Eva angstig werden om God te ontmoeten. Door hun ongehoorzaamheid aan God was er zonde in hun leven gekomen en die zonde bracht scheiding tussen God en hen. Deze scheiding blijkt de bron van alle (psychologische) problemen van de mens te zijn!

Psychologie

In de psychologie, de wetenschap die zich met dit soort problemen bezig houdt, is er net als in de exacte wetenschappen, al een en ander bereikt. Men kan bepaalde ziektebeelden onderscheiden en soms zelfs terugbrengen naar een fysische 'oorzaak'. Dit wil zeggen dat men kan aangeven op welke plaats in ons lichaam de ziekte ontstaat. De werkelijke oorzaak ligt echter veel dieper: het ontbreken van de relatie met God en de correctie van God.

De psyche en God

God is Geest en godsdienst is een geestelijke bezigheid. Het geestelijke wordt in onze maatschappij dikwijls aanzien als een tegenbeeld van het materiële. In de wetenschap houdt men deze twee realiteiten angstvallig uit mekaar. Veel mensen, en dus ook wetenschappers, menen dat het geestelijke en het materiële niet samen kunnen onderzocht worden. Sommigen menen zelfs dat je geen wetenschapper kan zijn als je in God gelooft. Dit leidt tot bepaalde problemen die een hoogtepunt kennen in de psychologie. Immers de psychologie is de kennis van de psyche, de ziel, maar de psyche is een deel van de geestelijke wereld... Een wereld die we niet op dezelfde manier als de materiële wereld kunnen benaderen. Er gelden heel andere wetten, zo anders dat we met ons rationeel denkvermogen dikwijls niet in staat zijn om ons die geestelijke wereld voor ogen te stellen, laat staan dat we hem zomaar kunnen manipuleren.

Kan men psychiatrische problemen genezen?

Dit is de reden waarom veel mensen met psychiatrische problemen met de huidige (genees)kunde niet genezen kunnen worden! (In een aantal gevallen worden de patiënten wel geholpen met medicatie, maar bij een levenslang nemen van medicatie is van genezing eigenlijk geen sprake.) Er is maar één weg: de weg terug naar God. Terug naar Zijn aanwezigheid, Zijn nabijheid om daar door Hem, onze Maker genezen te worden.
Deze weg van genezing is niet te bewandelen zonder te geloven in God, in Zijn Zoon Jezus Christus en in de heilige Geest. Maar het is wel een zekere weg! Het resultaat is geweldig.

In dit licht vormen het gelijke kansen beleid op het vlak van homoseksualiteit van de (Vlaamse) regering, de promotiefilm "Sam & Lisa" en de toelating van het homohuwelijk geen goede maatregelen. Het eerste stelt dat er geen sprake is van een ziekte (dus ook niet van genezing) en het tweede zou dan nog een extra hindernis kunnen worden voor de eventuele genezing van één of beide partners. In plaats van deze mensen de kansen te geven die ze toekomen, worden ze nog ontnomen!

In België blijkt de meerderheid van de bevolking van bovenstaande informatie niets af te weten, in de Verenigde Staten daarentegen is dit onderwerp al meer dan twintig jaar aan de orde. Er bestaan daar officiële hulporganisaties die reeds vele mensen uit hun grote nood hebben kunnen verlossen. Ook in Duitsland zijn er instanties waar homoseksuelen terecht kunnen voor genezing en in Nederland is een netwerk voor dit soort hulp in volle ontwikkeling.

De resultaten, dus de genezingen, die reeds met deze methodes bereikt zijn, zijn de bewijzen voor de juistheid van de stellingen die deze mensen als basis voor hun praktijk hebben. Dit heeft echter zijn consequenties...

Oorzaken en gevolgen

We zagen reeds dat de basis oorzaak van alle psychologische problemen het ontbreken van de relatie met God is. De problemen uiten zich door ons van Hem af te keren en niet naar Zijn eventuele vermaningen/raadgevingen te luisteren. Daardoor gaan (menselijke) relaties stuk, of worden ze ondermijnd.

Dit kan reeds beginnen vanaf de conceptie! Dit wil zeggen dat een kind, dat verwekt is door bijvoorbeeld een aanranding, hiervan zijn ganse leven littekenen kan dragen. Dit is ook het geval wanneer de moeder tijdens de zwangerschap zware pijn of afwijzing te verwerken krijgt of zelfs helemaal geen kind wenst. Dit kan zijn gevolgen hebben in de persoonlijkheid van het kind omdat de band moeder/kind tijdens de zwangerschap niet in orde was.

Mensen die door voorveronderstellingen en methodologieën niet geloven in trauma bij kleine kinderen, menen dat het om aangeboren karaktertrekken gaat. Dit is begrijpelijk want de angsten en problemen zijn zichtbaar vanaf het moment dat het kind zich kan uiten.

Het aspect van de mogelijkheid van prenatale geestelijke beschadigingen werpt ook een bepaald licht op abortus. Inderdaad, wanneer er bij mensen al psychologische problemen zijn vastgesteld die stammen van het moment van de conceptie, dan moeten we vanaf dat moment spreken van leven. Waar gevoelens zijn, is leven! Uit deze invalshoek is abortus pure moord!

 

Een volgend probleem dat nauw aanleunt bij het vorige is dat van de stamcellen en het 'kweken' van foetussen voor de aanmaak van die stamcellen. We zagen net dat de oorzaak van sommige psychologische afwijkingen kan teruggebracht worden tot op het moment van de conceptie (door de herinnering te genezen kan de ziekte abrupt gestopt worden) wat er op wijst dat men vanaf dat moment kan spreken van leven. Hierdoor is het kweken van foetussen gelijk aan het creëren van nieuw leven. Het (met opzet) beëindigen van dit leven om eender welke reden is dus gelijk aan moord.

 

 

(ref "Het gebroken beeld" van Leanne Payne en "Clinical theology" van dr. Frank Lake)


 • Homoseksualiteit, een heel leven vechten tegen je natuur? Door Louis SANDERS
 • Een erg praktisch boek over dit onderwerp is: "Het gebroken beeld" van Leanne Payne (ISBN 90 70656 99 x). Hierin zijn onder andere de hedendaagse theorieën uitgelegd. (hoofdstuk 2) Maar het laat vooral zien hoe eigenlijk het gros van de psychiatrische ziekten hun oorzaak vindt in de gebroken relatie tussen God en mens en hoe deze op een christelijke wijze kunnen aangepakt worden.
 • "Clinical theology" van dr. Frank Lake
 • De inzichten van Leanne Payne worden onderwezen op universiteiten in de USA en worden daar o.a. gebruikt door PCM (Pastoral Care Ministries) http://www.leannepayne.org/home/index.php
 • In Duitsland kan je geholpen worden door Wuestenstrom: http://www.wuestenstrom.de/
 • In Nederland kan je terecht bij Conpas http://www.conpas.nl
 • In België :

   Wallonië:
   Living Waters Belgium
   43 rue Van Ostade
   1000 Brussel
   02/733.38.65.
   e-mail: lwbelgium@online.be

   Voor Vlaanderen wordt aan een groep gewerkt.
   Info: LeannePaynevlaams(at)hotmail.com