Wat is het creationisme niet?

Wat verwijten onze tegenstanders ons?


Creationisme.

Vooraleer we gaan zeggen wat we niet zijn, is het misschien goed om nog eens duidelijk te zeggen waar we wel voor staan.
Een creationist gelooft dat de hemel en de aarde door God geschapen zijn en dit ongeveer 6000 tot maximaal 10.000 jaar geleden. De drijfveer voor dit geloof is meestal zijn relatie met God. Het is een geloofskwestie. Die geloofskwestie wil de actieve creationist invullen met wetenschappelijke feiten om zo een wereldbeeld of paradigma te scheppen dat werkzaam is in deze wereld. Met werkzaam bedoelen we hier dat het samenspel tussen de theorieën en de kennis van het paradigma een harmonisch geheel vormt met de werkelijkheid rondom ons op een zodanig manier dat we de theorieën kunnen gebruiken om de kennis van de wetenschap te projecteren buiten de gebieden waar geen kennis kan opgedaan worden (of waar er op dat moment nog niet de mogelijkheden voor zijn).

Tegenkantingen

Eerste probleem: God.

Het grootste probleem dat de tegenstander hiermee heeft, is dat God aan het hoofd van deze schepping staat. En alhoewel de atheïst of humanist niet in God gelooft, blijkt hij toch aan te voelen, ja zelfs te vrezen dat, wanneer met de schepping dus ook God op het toneel komt, de mens niet langer de heerschappij kan opeisen en dus niet langer de wet kan stellen.
Menselijke oorsprong van dit probleem.
Omdat de mens het karakter van God niet genoeg kent en omdat er in het verleden al zoveel verkeerd gedaan is in de naam van God, roept de Godspersoon als Schepper bij zeer veel mensen een verkeerd beeld op. Dit kan zo verkeerd zijn dat men een afschuw van God heeft, wat zich uit in een hevige reactie tegen al wat met God te maken heeft. ZoÂ’n mens heeft de neiging om zichzelf een wereldbeeld voor te houden waarin God geen plaats heeft.

Geestelijke oorsprong.

God is Geest, Hij is Heer over de wereld die we kunnen zien en over een wereld die we niet met onze ogen kunnen waarnemen: de geestelijke wereld. Daar heeft God een tegenstander! Dit kan tegenstrijdig lijken maar het gaat buiten het bestek van deze site om dit verder uit te diepen. In elk geval is het die tegenstander die de mens wil verhinderen om een relatie met God aan te gaan. Dit kan op allerlei manieren en ja, een verkeerd beeld van God neerzetten is er één van. Ook de mens voor ogen houden dat er geen Schepper is, blijkt een goede manier te zijn.

Is het creationisme anti politiek?

Het politieke apparaat in een land is er om orde en structuur te brengen, om wetten uit te vaardigen en beslissingen te nemen. In een theocratie is het God die het land leidt doordat Zijn wetten toegepast worden en omdat Hij geraadpleegd wordt wanneer er twijfels zijn. Een theocratie kan enkel bestaan wanneer het overgrote deel van het volk in God gelooft en Hem gehoorzaamt. Een theocratie komt niet tot stand door een staatsgreep dat is een contradictie in termino. Wanneer het geloofsniveau van de meeste mensen een zodanig niveau bereikt dat de misdaad verdwijnt en sporadisch wordt, dan is een mogelijke theocratie niet ver af. Er zijn in de (recente) geschiedenis gebieden geweest waar dit heel dicht bij is gekomen of zelfs een tijdlang het geval geweest is.
Hoe dan ook, creationisten vormen zeker geen bedreiging in politieke zin dat ze een theocratie zouden willen afdwingen met de God van de Joden, christenen en andere bijbelgetrouwe gelovigen aan de macht. Wanneer politiekers bovendien hun functiereeds uitoefenen met de Bijbelse waarden als basis, dan zullen ze zonder twijfel toejuichen dat er een andere Bijbelse waarheid aan het licht komt.
Aan de andere kant dient het ook gezegd te worden dat, met het creationisme, de regels van God zeer dichtbij komen. We denken dan in de eerste plaats aan de 10 geboden. Grote hilariteit ontstaat wanneer men ze even op een rijtje zet en vergelijkt met de huidige wetgeving.
God zegt:

  1. Ik ben de Here uw God, gij zult geen andere goden voor uw aangezicht hebben.
  2. Gij zult u geen idool maken van wat boven in de hemel is, van wat op aarde is, of van wat in het water is. Want ik de Here uw God ben een naijverig god, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen tot in het derde en vierde nageslacht, maar liefde betoon aan duizenden generaties van hen die van Mij houden en Mijn geboden gehoorzamen.
  3. Gij zult de naam van de Here uw God niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie Zijn Naam onijdel gebruikt.
  4. Onderhoud de sabbat als een heilige dag... Ik rustte op de zevende dag van de schepping daarom zegen Ik de sabbat en maak hem heilig (heilig = voor God apart gezet)
  5. Eer je vader en je moeder opdat gij lang zult leven in het land dat de Here uw God u geeft.
  6. Gij zult niet doden.
  7. Gij zult geen overspel plegen.
  8. Gij zult niet stelen.
  9. Gij zult geen vals getuigenis geven tegen uw naaste.
  10. Gij zult niet begeren uws naasten huis, vrouw, dienstknecht, dienstmaagd, rund, ezel of iets anders dat uw naaste toebehoort.

(Exodus 20)
Ik denk dat ieder voor zich hier kan zien wat er zoal mis is:
De mensen kennen God niet meer, autoÂ’s, geld, macht en mooie vrouwen zijn afgoden geworden.
De mensen schrijven dingen aan God toe, die niet onder Zijn verantwoordelijkheid vallen. (onijdel naamgebruik)
Wie onderhoud de sabbat nog? Wie gelooft er nog in een schepping?
Is abortus doden?
Wie leert onze kinderen op school te experimenteren met seks?
Wie leert ze om te experimenteren met toverij, waarzeggerij, doden oproepen...? (voor God is dit ook overspel)
Wie heeft er niet eens iets gestolen?
Wie spreekt er geen leugentje om bestwil uit?
Hoeveel mensen willen er niet op een of andere manier meer dan een ander hebben?
Dat het met ieder persoonlijk al goed misgaat, uit zich ook in onze wetgeving: abortus is toegelaten moord in België. Echtscheiding wordt bij wet geregeld...
Onze wetten gaan recht tegen die van God in! De mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn of hiervan willen ‘genieten’, kunnen daarom niet instemmen met de ideologie van de Godn van het creationisme. Het is een levensgrote bedreiging voor hen! Een bedreiging die niet komt van de creationisten, maar van de God die er door tevoorschijn komt.

Voor alle duidelijkheid, kunnen we met zekerheid zeggen dat er niet één creationist of ander mens is die al de 10 geboden kan houden zonder die te overtreden. Dit is ook duidelijk voor God. Om die reden heeft Hij zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde gezonden om de straf die ons voor onze zonden toekomt, de dood, op zich te nemen.
Ieder mens hoe goed of hoe slecht hij ook is, kan enkel tot God naderen (een relatie met Hem aangaan) door genade, voor de straf voor zijn zonden, te vragen op basis van het offer van Jezus. Niet door eigen werken, enkel genade.

Het creationisme is als beweging geen dreiging voor de maatschappij. In feite zou het er een zeer positieve invloed op moeten uitoefenen, moesten de mensen niet zo vastgeroest zitten in hun zonden en gedachten over God.
Het creationisme heeft op zich helemaal niet de neiging om deze verandering aan de mensen op te dringen. Als Creabel willen we wel de mensen informeren dat de God van de Schepping bestaat en niet in conflict is met zuivere wetenschap. We willen de poort naar God vrijmaken door de evolutiemythe te ontkrachten. Maar niemand van ons heeft de ambities om de leiding van het land of enig andere organisatie over te nemen.

Is creationisme anti wetenschappelijk?

De basis van het creationisme is het christelijk geloof. Dit is een vertrekpunt voor een wereldbeeld. Een degelijk wereldbeeld moet een bepaalde harmonie met de werkelijkheid hebben. Deze harmonie wordt onder andere zichtbaar door de wetenschap van dit wereldbeeld in praktijk te brengen.
Een met kennis opgebouwde machine moet dan een werkend geheel vormen. Kennis zal daarom meestal een zeer hoog waarheidsgehalte hebben. Maar wetenschap bestaat ook uit theorie en daar wringt het schoentje. Moest de theorie goed testbaar zijn, dan was het geen theorie meer, men zou er kennis uit halen. Maar theorie blijft theorie; het beste wat men er mee kan doen is dingen verklaren die te veel tijd vragen om na te bootsen (bv. evolutie door toeval), die te ver af zijn (bv. ontstaan van sterren) of die te groot zijn om op labo schaal na te spelen (bv. ontstaan van ons zonnestelsel).
Indien de theorie goed is, geeft ze een verklaring voor deze feiten die in overeenstemming is met de vergaarde kennis. Een goede theorie verklaart alle niet testbare feiten op een manier die in overeenstemming is met de heersende kennis. Het paradigma is getest en werkt!
Een bijkomende toets voor een theorie is zijn voorspellende kracht. Wanneer een theorie uitspraken kan doen over wat men verwacht te vinden op vlak van fossielen of van wetenschappelijke feiten, en dat wordt dan naderhand ook bevestigd, dan stijgt natuurlijk ook het waarheidsgehalte van een dergelijke theorie.
De grens tussen kennis en theorie is echter niet altijd scherp te trekken, zeker niet door de gewone man die er niet dagelijks mee te maken heeft. Wanneer er hiermee wat wordt gesjoemeld, dan merkt dat bijna niemand.
Het is daar dat de strijd tussen het creationisme en de evolutietheorie wordt uitgevochten...
Actieve creationisten vinden daarom niet dat ze anti wetenschappelijk bezig zijn, maar de tegenstanders vinden daar allerlei argumenten tegen die leiden tot een gekibbel op hoog kennis niveau.
Aan de andere kant moeten we constateren dat telkens wanneer er een fout in de evolutietheorie ontdekt wordt, men een nieuwe (sub)theorie opstelt en men gaat verder alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Meer nog, men heeft zoveel geloof in het heersend paradigma dat men er nog niet aan denkt dat er een andere mogelijkheid zou zijn...
Toch zijn het deze ‘evolutie-gelovigen’ die telkens een nieuwe theorie uitdenken om een gat op te vullen, die de creationisten verwijten van gaten in onze theorie op te vullen met wonderen van God wanneer onze kennis te kort schiet. Dit is iets wat wij ook NIET willen doen. Mogelijk is dit in het verleden gebeurd, toen het creationisme nog voor een groot deel door theologen werd bedreven. Ondertussen hebben wetenschappers zoveel onderzoek en theoretisch werk gedaan dat een degelijke theorie voorhanden is om de hedendaagse kennis aan te vullen. We kunnen gerust stellen dat ons paradigma werkt.
Creabel maakt zich trouwens sterk om elke vraag met betrekking tot de schepping op een wetenschappelijk verantwoorde manier te beantwoorden. U mag ons mailen met al uw vragen hieromtrent.

Heeft het creationisme een negatieve invloed op de kwaliteit van het leven?

 Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de ingesteldheid van de persoon zelf. Een inbreker zal zeggen dat er een negatieve invloed van het creationisme uitgaat, omdat hij het achtste en tiende gebod overtreedt en wanneer er iemand zich tegen hem keert, misschien ook nog wel het zesde gebod zal willen overtreden. Hij ziet deze geboden liever overboord omdat ze hem de ‘vrijheidÂ’ geven te doen wat hij zelf wil.
Daarom verleggen we de vraag naar: wat is het beste voor de samenleving?
Daar zal iedereen het over eens zijn. In het geval van de inbreker zou de creationistische invloed een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Maar zijn we ook bereid om de lijn verder te trekken? Ik bedoel dan naar onszelf! Willen we bijvoorbeeld onze huwelijksbelofte breken (als ze dan al uitgesproken is) om aan onze eigen willekeur toe te geven of denken we aan het leed dat we hiermee anderen zouden aandoen? Zijn we bereid om de regels van God aan te nemen???
Eigenbelang is hier de dooddoener... Vult u het antwoord maar zelf in.

Wat is de maatschappelijke positie van de vrouw?

Ook hier is er vanwege het creationisme zelf geen probleem te verwachten. Wel moet er toegegeven worden dat sommige kerken in het verleden de maatschappelijke positie van de vrouw in een verkeerd daglicht hebben gesteld.
De Bijbel geeft bepaalde richtlijnen over hoe man en vrouw zich tot mekaar verhouden en hoe de verantwoordelijkheden optimaal verdeeld zijn. Dit heeft in het geheel niets te maken met een mindere of een meerdere, maar eerder met wie is het best geschikt voor een bepaalde taak. Of hoe verantwoordelijkheden optimaal verdeeld worden.
Ook hier is het creationisme geen vragende partij.

Besluit.

Creabel wil het creationisme neerzetten als een wetenschappelijke basis voor een verantwoord wereldbeeld. Van ons team hoef je geen angst te hebben dat we ons gaan mengen in de politiek, dat we aan onverantwoorde wetenschap zouden doen of dat we mensen kwaad willen doen op welke manier dan ook.
Maar creationisme behelst dat er een Schepper is, die met Zijn schepping een bepaald doel voor ogen had/heeft. En die, zoals iedere apparatenbouwer tegenwoordig verplicht is, een handleiding voor het leven als mens heeft gegeven in de vorm van de Bijbel. Dit is voor de niet gelovige waarschijnlijk de grootste bedreiging. Toch gaat het om een Schepper die ons heeft gemaakt om met hem relatie te hebben op basis van vriendschap, en die er alles aan heeft gedaan om deze relatie mogelijk te maken, zelfs waar wij als mensen de zaak verknoeid hebben.