Sam & Lisa


Inleiding

Sam en Lisa is een film van de holebifabriek, officieel met het doel om holebi's aanvaardbaarder te maken in onze maatschappij. Bij het maken van de film zijn er echter een aantal stellingen ingenomen die niet met de realiteit overeenkomen.

De voornaamste is "Je kan niet kiezen om holebi te zijn. Je kan er alleen voor kiezen om al dan niet je coming out te doen." (pagina 15 van de handleiding) Men gaat er dus stilzwijgend van uit dat je holebi bent door geboorte. Dit is in onze tijd een zeer gevoelig punt geworden, maar ongeveer 30 jaar geleden dacht men daar heel anders over. Psychiaters, psychologen en onderzoekers waren er toen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, van overtuigd dat het om 'aangeleerd' gedrag ging, zij spraken dit uit en onderwezen het. Doch door de jaren heen is de publieke opinie veranderd. Vooral door de druk van de holebi beweging maar ook door de moeilijkheidsgraad van de 'genezing'.

Omdat men er nu van uitgaat dat holebi-zijn aangeboren is, wil men niet langer horen dat het een probleem zou zijn. Dit is waar het om gaat in de film. Het moet duidelijk worden dat holebi zijn eigenlijk geen probleem is. Dit is een gevaarlijk standpunt want het kan leiden tot grote problemen bij holebi's zelf, immers als er geen probleem meer is, is er ook niet de mogelijkheid van een oplossing. Maar het leidt ook tot problemen bij de opgroeiende jeugd die, in plaats van een bevestiging van hun man of vrouw zijn, er een zeer levensbepalende vraag bij krijgt: "Wat is mijn aard?"

 

 

Verworpen stellingen

In de handleiding weerlegt men een aantal zaken volgens onder onderstaande titels:

Holebi zijn is een keuze

Op pagina 15 van de handleiding wordt geschreven "Kan je je gevoelens kiezen? ... Kun je jezelf verplichten om op iemand wel of niet verliefd te worden?" De context dwingt er toe om 'nee' te antwoorden op deze vragen. Toch is dit een hot item in onze samenleving! Termen als 'emotionele intelligentie' hebben hun ontstaan gevonden in deze problematiek. Je kan je gevoelens corrigeren! Je kan jezelf er toe brengen om iemand lief te hebben. Cijfermateriaal toont ons zelfs dat huwelijken beter stand houden in culturen waar de partners door de ouders gekozen worden (dus huwen zonder voorafgaande verliefdheid) dan in onze cultuur waar iedereen vrij is om zijn eigen partner te kiezen.

Homoseksualiteit is een ziekte

Wat verder wordt de vraag gesteld of je pillen van de dokter kan krijgen om niet langer holebi te zijn. Dit is natuurlijk niet mogelijk. Als je verkeerd hebt leren rekenen, dan kan je dat niet met pillen in orde maken, je moet opnieuw leren rekenen. Dus ook als je gekozen hebt voor een holebi leefstijl, dan kan je dat niet met pillen tenietdoen, er zal wat moeten veranderen in je denken. Dat vergt tijd en inspanning.

Foute opvoeding

Holebi zijn is een gevolg van een hele reeks gebeurtenissen in je leven. Men probeert dit hier te weerleggen door het argument dat in een gezin met vier kinderen er slechts één holebi is geworden. Maar niet alleen de invloed van de ouders bepaalt de gevoelens van de kinderen. Elke mens is verschillend en reageert verschillend op de wereld rondom hem. Iedereen komt in verschillende omgevingen. Zelfs eeneiige tweelingen zullen niet volledig dezelfde ervaringen hebben en dus zullen hun karakters verschillen.

De factoren die een grote rol spelen zijn: het beeld je je gevormd hebt van vader en moeder zijn, van man en vrouw zijn, de mensen waar je mee omgaat, hoe je met mensen omgaat, de angsten en vreugdes die in je leven zijn voorgekomen, hoe je met je gevoelens omgaat, je levensomstandigheden... Het is dus veel meer dan opvoeding alleen.

 

 

Gevolgen

Holebi-fabriek

De film is gemaakt door de holebifabriek en dit is meteen ook wat de film is. Jongeren worden aangemoedigd om, op vroege leeftijd, te experimenteren en het holebi zijn te aanvaarden. Volgens de bevindingen van de psychologie zijn deze factoren (vroege leeftijd, experimenteren, aanvaarden van het holebi zijn) juist bevorderlijk voor het vormen van de gevoelens die aan de basis van het holebi zijn, liggen. Men kan dus stellen dat de holebifabriek hier een holebi-fabriek heeft gemaakt!

Zelfmoorden

Holebi zijn is tegennatuurlijk. Het is duidelijk dat je als holebi geen kinderen kan krijgen op een natuurlijke manier. Evolutionistisch gezien is dit gedrag dus niet verklaarbaar. Er zijn geen wetenschappelijke bewijzen die aantonen dat het erfelijk zou zijn. Holebi's weten dit. Er zijn twee mogelijkheden om je daar van af te maken:

 • Je laat jezelf en anderen geloven dat er geen probleem is. (holebi-beweging)
 • Je probeert je gevoelens te veranderen.

Het eerste punt is de aanleiding van deze tekst. Het tweede probleem wordt groter naargelang je langer bezig bent met de gedachte dat je holebi bent. Je zal heel waarschijnlijk hulp nodig hebben van mensen die zicht hebben op het herstel van je gevoelens. Zelfs dan blijft het en zeer moeilijk probleem. Je hebt er zeer veel wilskracht voor nodig, tezamen met gezonde visie op een verheugende toekomst, wat ook niet evident is. Dat dit aanleiding kan geven tot zelfmoord, zal niemand verbazen. Je diepste gevoelens moeten vernieuwd worden en dit kan niet zomaar (maar het is wel mogelijk!).

 

 

Opmerkingen

Volwassenheid

De hoofdpersonages in de film zijn 16 en 17, ze realiseerden zich dat ze holebi waren toen ze 14 waren. Dit is ongelofelijk! Lang voor de tijd dat de seksuele identiteit van deze jongeren tot stand kon komen, 'beseften' ze reeds dat ze holebi waren. Iedere zichzelf respecterende psycholoog of psychiater moeten beamen dat deze conclusies veel te vroeg werden gedaan!

Het is niet meer dan normaal dat deze jongeren nog niet geïnteresseerd zijn in het andere geslacht.

Lisa geeft aan wat ze mooi vindt aan andere meisjes. Ik denk dat iedere vrouw wel iets aantrekkelijk vindt bij andere vrouwen, dat is normaal, het is geen argument voor het holebi zijn.

Sam kan op deze vraag niet antwoorden, dit is niet verwonderlijk omdat dit jongens van die leeftijd nog niet hoeft te interesseren

De ouders van Sam en Lisa

De ouders van Sam komen niet aan bod. We weten niet waarom.

De ouders van Lisa zeggen wel enkele woorden. We kunnen uit de dialogen besluiten dat de relatie tussen Lisa en haar ouders niet optimaal was. Lisa vond thuis duidelijk geen gesprekspartner voor haar gevoelens en problemen. Uit wat de film laat zien zou je zelfs moeten besluiten dat ze haar vader nog eens niet persoonlijk over dit 'probleem' gesproken had. Dit leidt tot de gedachte dat Lisa door haar ouders niet genoeg bevestigd is geworden in haar 'vrouw' zijn, iets wat kan leiden tot de holebi-gedachte.

Argumenten

Zowel Sam en Lisa hebben gedurende de film geen enkel degelijk argument voor het holebi-zijn geformuleerd, de uitspraken die ze maken over hun gevoelens zijn mijns inziens zeer normaal voor hun leeftijd.

Christelijke normen

De film heeft, zoals we reeds zagen, tot doel holebi's aanvaardbaar te maken in onze maatschappij. We moeten als christenen hier zeer voorzichtig mee omgaan. Er is de laatste 20 jaar, via de publieke opinie steeds meer druk gekomen om holebi gedrag te aanvaarden. Dit is zuiver menselijk gezien aannemelijk. Doch wil je als christen je naam waardig zijn, dan dien je jezelf te richten naar de norm van God. In het Oude Testament is God zeer duidelijk over dit gedrag: onmiddellijk de doodstraf, want het is een gruwel voor Hem. Gelukkig kunnen we uit de evangeliën leren dat Jezus niet zo drastisch te werk gaat en Hij geeft deze mensen de kans om zich te bekeren van hun zonde. Ondanks het feit dat de Zoon van God niet onmiddellijke wil oordelen, blijft dit gedrag nog altijd een zonde en zal het niet ontsnappen aan het laatste oordeel.

  1Co 6:10 Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven.
  1Ti 1:9 En hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers, 10 Den hoereerders, dien, die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is; (Statenvertaling gekozen vanwege de specifieke vertaling van de uitdrukking in kwestie)

Willen we de naam 'christenen' waardig zijn, dan moeten we als Christus leven. Dit vraagt door de druk van de publiek opinie en de wetgeving steeds meer fijngevoeligheid. We hebben de opdracht van Jezus om de zondaar te vergeven en geen oordeel te vellen. Aan de andere kant hebben we ook de opdracht om mensen te wijzen op hun zonden zodat ze tot inkeer kunnen komen en het eeuwige heil (hemel) kunnen verwerven in plaats van in de hel terecht te komen.

 

Verder moet hen de kans gegeven worden om zich van hun zonden te bekeren en een ander gedrag aan te leren wat zeer veel inspanning, doorzettingsvermogen, tijd en degelijke begeleiding kost. Het probleem hierbij is dat er een bepaalde druk van de maatschappij moet zijn om het holebi gedrag af te wijzen en liefst te voorkomen. Dit is een probleem omdat men dan zeer vlug zal stellen dat de integratie in de maatschappij niet voldoende is, wat tegenwoordig bij wet strafbaar is. Bepaalde mensen krijgen hierdoor een zware verantwoordelijkheid te dragen...

 

Een mogelijk alternatief om problemen te vermijden, is mee te gaan in de normverlaging. Dit kan voor ongelovigen een alternatief zijn, voor gelovige christenen is het onjuist (zonde). Het wordt in het woord van God zeer duidelijk gesteld dat wij niet mogen meegaan in de zondige praktijken van anderen.

  Ex 23:2 Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen...
  Eph 4:17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, 18 verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. 19 Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. 20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.
  Mt 5:13 Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.

Enkele teksten uit de Bijbel die ons wat leren in verband met de zonde:

  Mr 9:42 En wie een van deze kleinen, die geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen. 43 En indien uw hand u tot zonde verleidt, houw haar af. Het is beter, dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee handen ter helle vaart, in het onuitblusbare vuur,
  Mr 9:45 En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, houw hem af. Het is beter, dat gij kreupel ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de hel geworpen wordt,
  Mr 9:47 En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met een oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt,

 

  1Co 6:18 Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. 19 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? 20 Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.
  2Co 12:21 Ik vrees, dat, als ik weer kom, mijn God mij bij u verootmoedigen zal en dat ik zal hebben te treuren om velen van hen, die vroeger in de zonde geleefd hebben en nog niet tot berouw zijn gekomen over de onreinheid, hoererij en ontucht, die zij gepleegd hebben.
  1Ti 5:20 Wie in zonde leven, moet gij in aller tegenwoordigheid bestraffen, opdat ook de overigen ontzag hebben.
  Lu 17:1 Hij (Jezus) zeide tot zijn discipelen: Het is onmogelijk, dat er geen verleidingen komen, maar wee hem, door wie zij komen! 2 Het zou beter voor hem zijn, als een molensteen om zijn hals gedaan was en hij in de zee was geworpen, dan dat hij een van deze kleinen tot zonde verleidde.
  Romeinen 1:22 Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, 23 en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. 24 Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. 25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. 28 En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: 29 vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; 30 oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; 31 onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. 32 Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.