10 argumenten tegen de scheppingstheorie


Hoe sterk staat de scheppingstheorie?

Tien argumenten tegen de scheppingstheorie.

 1. Wetenschappelijk verklaart creationisme niets.
 2. Wetenschap en geloof zijn twee verschillende psychische velden waartussen communicatie niet mogelijk is.
 3. Wetenschap is dynamisch en heeft als doel de objectieve waarheid zoveel mogelijk te benaderen, en religie is statisch en heeft als doel het beschermen van een systeem van subjectieve, van te voren vastgestelde waarheden.
 4. Religieus-zijn hoeft niet te betekenen creationistisch te zijn.
 5. Waarom zou, van alle beschikbare scheppingsverhalen, de Joods-Christelijk-Islamitische het enige ware zijn ?
 6. Creationisme is nauw verbonden met een levensvisie waarin de mens losstaat van de natuur, en het recht heeft zijn omgeving te exploiteren.
 7. Ondanks wat sommige creationisten beweren, is evolutie wel degelijk een wetenschappelijke theorie die toetsbare voorspellingen produceert welke nog steeds dagelijks worden bevestigd door gegevens uit het fossielenbestand, de vergelijkende morfologie, biogeografie, moleculaire systematiek, en andere vakgebieden.
 8. Creationisme strookt totaal niet met het fossielenbestand.
 9. Creationisten lijken zich niet bewust te zijn van, of negeren liever, de nieuwste ontdekkingen op het gebied van Zelf-organisatie en Chaos/complexiteit-theorie die aangeven dat dode materie in staat is zichzelf in complexe vormen te ordenen.
 10. Is de natuur niet veel meer (of evenzo) adembenemend door je voor te stellen dat het allemaal geleidelijk aan is ontwikkeld, i.p.v. de wat banale gedachte dat het in korte tijd in elkaar is gezet door een mensvormig opperwezen?

Bovenstaande tekst kwam ik al surfend tegen. Eerlijk gezegd stond ik verstomd... om allerlei redenen. Genoeg om er een pagina aan te weiden. Je zou denken dat de mensen die zoiets openbaar maken niets van creationisme afweten.
Laten we de argumenten even onder de loep nemen:

I.Wetenschappelijk verklaart creationisme niets.

Deze kreet klinkt zeer hol! Hier moeten we eerst en vooral even stilstaan bij de term 'wetenschappelijk'. De definitie van 'wetenschap' werd begin 1900 aangepast zodat er geen rekening kon gehouden worden met bovennatuurlijke interventie. Hiermee kan je twee richtingen uit. De positieve zijde is dat we op deze manier de wetenschap opdelen in twee deelgebieden: het natuurlijke en het bovennatuurlijke. Als gelovige heb je mogelijk al kennis gemaakt met wonderen, het bovennatuurlijk ingrijpen in omstandigheden. Wil je echter een betrouwbare natuurlijke leefwereld opbouwen, dan is het nodig om de wetten van de natuur te kennen.
Maar aan de andere kant is onze kosmos meer dan dit natuurlijke! Een deel van onze wereld (kosmos) is bovennatuurlijk. Dit wil zeggen dat sommige zaken, de wonderen, niet verklaard kunnen worden aan de hand van de natuurlijke wetten.
Het mooie aan het creationisme is dat het rekening houdt met het gehele concept! Inderdaad kan een scheppingsdaad niet wetenschappelijk verklaard worden. Het is immers een bovennatuurlijk fenomeen en valt dus buiten de natuurlijke wetten. Uit die hoek moeten we de opsteller van de tien argumenten hier gelijk geven. Maar aan de andere kant zouden we wel eens met meer wetenschappelijk materiaal te voorschijn kunnen komen dan verwacht!

II Wetenschap en geloof: twee verschillende psychische velden waartussen communicatie niet mogelijk is?

Met recht kunnen we spreken van twee verschillende psychische velden. Zeker wanneer we de term 'wetenschap' zien als de groep mensen die zich het onderzoeken van onze kosmos in het licht van de evolutietheorie tot doel stellen. Volgens hun zeggen willen ze niet van geloof weten. Maar wat merkt men? Deze mensen hebben dikwijls een rotsvast geloof in mekaars uitspraken.
De site en het werk van CreaBel zijn gedeeltelijk gericht op christelijke techneuten in de ruimste zin van het woord. Christen zijn, in de schepping geloven en 'techneut of wetenschapper' zijn is mogelijk zonder met jezelf en anderen in conflict te geraken; wij proberen daarvoor de nodige informatie te geven!
De schrijver dezes is zelfs tot geloof gekomen door technische voorvallen...
Maar... tussen welke velden is er dan geen communicatie mogelijk? Wel dat is heel simpel: Tussen het ene en het andere geloof! Je kan niet in twee tegengestelde dingen geloven. Dit leidt onherroepelijk tot conflicten, met jezelf of met anderen. En hiermee is gezegd dat de evolutieleer een geloof is... voor hen die niet in een almachtig God willen geloven!

III Wetenschap is dynamisch, religie is statisch

  • Wetenschap is dynamisch en heeft als doel de objectieve waarheid zoveel mogelijk te benaderen, en religie is statisch en heeft als doel het beschermen van een systeem van subjectieve, van te voren vastgestelde waarheden.

Ook dit is gedeeltelijk waar. Het feit dat wetenschap dynamisch is ligt aan het feit dat we nog niet alles weten. Daarom moeten we theorieën bouwen en toetsen, verwerpen of in formules uitdrukken. Eenmaal dat een formule geldig is, zal ze meestal niet meer veranderen. Immers de wetten van de natuur zijn betrouwbaar. Aan de andere kant is het Christelijk geloof gefundeerd op het Woord van God. Dit Woord is een fundamentele waarheid, net zoals we in de lagere school leren rekenen. Het zijn basisprincipes die nooit zullen veranderen. Als Christenen zijn we overtuigd dat het Woord van God perfect is, we hoeven er niets aan toe te voegen. Gods principes voor het leven blijven geldig zolang we leven, net zoals de gebruiksaanwijzing van uw GSM geldig blijft zolang hij werkt. Het helpt niet om te denken dat je oude GSM ook de nieuwste snufjes heeft... Zijn leven lang 1 gebruiksaanwijzing: de originele! (Houd daaraan vast.)

IV Religieus-zijn hoeft niet te betekenen creationistisch te zijn.

Inderdaad, maar wil je Christen zijn dan is dit wel echt noodzakelijk en dat weten de evolutionisten dikwijls maar al te goed. Op deze manier tracht de tegenpartij de gelovige Christenen te ontroven van de basis van hun geloof. Ook deze stelling is een van de redenen van bestaan van deze site.

Het Joods-Christelijk-Islamitische het enige ware scheppingsverhaal?

  • Waarom zou, van alle beschikbare scheppingsverhalen, de Joods-Christelijk-Islamitische het enige ware zijn ?

Hier gaan we de geloofstoer op! Deze vraag zal ieder Christen voor zich kunnen beantwoorden. Indien je als overtuigd Christen door het leven gaat, dan houdt dit in dat je met je volle verstand een beslissing voor God hebt genomen. Geen enkel weldenkend mens zal dit doen zonder doorslaggevende argumenten. (Weliswaar bovennatuurlijke.) Het zijn die argumenten die ons er toe aanzetten om te geloven dat hetgeen in Gods woord staat juist is. En daarvoor kunnen we nog wetenschappelijke argumenten aanbrengen ook.

VI Creationisme en levensvisie

  • Creationisme is nauw verbonden met een levensvisie waarin de mens losstaat van de natuur, en het recht heeft zijn omgeving te exploiteren.

Dit recht, of beter gezegd 'deze plicht' heeft God de mens gegeven, let wel op er hangt ook een verantwoordelijkheid en een doel voor je leven aan vast!

VII Evolutie bevestigd?

  • Ondanks wat sommige creationisten beweren, is evolutie wel degelijk een wetenschappelijke theorie die toetsbare voorspellingen produceert welke nog steeds dagelijks worden bevestigd door gegevens uit het fossielenbestand, de vergelijkende morfologie, biogeografie, moleculaire systematiek, en andere vakgebieden.

Wie hier voorbeelden van heeft is welkom om ze mij door te geven. Spijtig genoeg ben ik niet van zulke gegevens op de hoogte. Misschien een gebrek aan kennis, wie weet.

VIII Creationisme strookt totaal niet met het fossielenbestand.

Toch wel, echter niet op de manier die de evolutionisten denken. Maar wegens plaatsgebrek moet ik u hiervoor verwijzen naar een andere pagina.

Kijk bijvoorbeeld hier:

Les 4: Geologische lagen

Het snel ontstaan van aardlagen

Een theorie voor het ontstaan van fossielen

Creationisten negeren ontdekkingen?

  • Creationisten lijken zich niet bewust te zijn van, of negeren liever, de nieuwste ontdekkingen op het gebied van Zelf-organisatie en Chaos/complexiteit-theorie die aangeven dat dode materie in staat is zichzelf in complexe vormen te ordenen.

Toch wel een bewustzijn: Newton schreef het al in zijn wetenschappelijk werk. Maar ook hedendaagse Christenen verbazen zich steeds weer over de unieke eigenschappen van de natuurlijke wereld. God heeft door de natuurwetten een groot deel van het 'natuur mechanisme' geautomatiseerd. Door de unieke eigenschappen van de elementen en de samenwerking van de 4 basiskrachten uit de natuur komen vele wonderlijke dingen tot stand. Echter het leven zelf staat of valt bij een beslissing van God. Hij is de autoriteit over het leven, op Zijn bevel begint het, eindigt het of herbegint het zelfs. En werkelijk je kan het mechanisme, de stofwisseling of de chemische reacties tot het uiterste uitkienen, toch zal je als mens niet in staat zijn leven voort te brengen uit dode materie!

X Kijk op de natuur.

  • Is de natuur niet veel meer (of evenzo) adembenemend door je voor te stellen dat het allemaal geleidelijk aan is ontwikkeld, i.p.v. de wat banale gedachte dat het in korte tijd in elkaar is gezet door een mensvormig opperwezen?

De opsteller van deze 10 argumenten stelt zich tamelijk gelijk aan God. Dit zou ik niet durven. Ik ben werkzaam op de engineering afdeling van een machinebouwer. Wij werken met een tiental ingenieurs samen om een vrij simpel onderdeel voor de kunststofproductie te bouwen. En weet je, ik doe dit nu een 15-tal jaren, we kunnen stellen dat we 100 manjaren engineeringwerk hebben verzet, maar er is niemand bij ons die zou durven zeggen dat we het nu kennen. Elke dag heeft zijn nieuwe uitdagingen en problemen om op te lossen. Het werk dat God in 6 dagen heeft gedaan, kan door geen menselijke samenwerking benaderd worden, laat staan dat het door trial en error tot stand zou komen. Elk bedrijf dat op zulke manier werkt is ten dode opgeschreven, de kans op fouten is ontzaggelijk veel groter dan de kans op succes! Het is eerder banaal te denken dat je op basis van geluk ook maar iets tot stand kan brengen, elke vakman zal daarvan kunnen getuigen, zowel loodgieter als bakker, professor, truckchauffeur en zelfs de opsteller van de 10 argumenten en de andere evolutionisten.

Tot slot

Deze beruchte 10 argumenten kan u vinden op de site van Fedor Steeman.


Scientific American deed een soortgelijke aanval op het creationisme:


[John Rennie, 2002, "15

answers to Creationist nonsense", Scientific

American, July issue]


Het antwoord daarop kan u vinden bij onze collega's van

ICR (Engelstalig)